Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Мај 2017

Имам Әлинин (ә) Кумејл ибн Зијада нәсиһәтләриндән

Еј Кумејл! Елә ки, јемәјини јејиб гуртардын сәнә вердији немәтләрә ҝөрә Аллаһа шүкүр ет
Еј Кумејл! Һәр ҝүн Аллаһын адыны чәк вә де ки, Аллаһын гүдрәт вә гүввәтиндән башга гүдрәт вә гүввәт јохдур. Аллаһа тәвәккүл ет. Бизи дә јад ет вә бизим адларымызы чәк, бизә салават вә салам ҝөндәр.
Еј Кумејл! Аллаһ Өз рәсулуну тәрбијәләндириб она әдәб гајдаларыны өјрәтди. О, әзиз исә мәни тәрбијәләндириб әдәбләндирди. Мән дә мөминләрә тәрбијә вериб әдәбләндирирәм вә бу әдәб гајдаларыны али вә нәҹиб инсанлара ирс олараг верирәм.
Еј Кумејл! Елә бир елм јохдур ки, мән ону билмәмиш олум вә аҝаһ олмадығым һеч бир сирр јохдур.
Еј Кумејл! (Али-Имран сурәсинин 34-ҹү ајәсиндә олан) Әһли-бејт (ә) вә имамәт силсиләсиндән оланлар елә бир нәсил вә елә бир өвладлардыр ки, онлардан бәзиләри бәзиләринин өвладларыдыр, Аллаһ ешидән вә биләндир.
Еј Кумејл! Биздән башга һеч кәсдән дини вә елми мәсәлә, јахуд һәдис өјрәнмә ки, һәмишә биздән оласан!
Еј Кумејл! Јемәк јејән заман Аллаһын адыны чәк, чүнки, Онун ады илә һеч бир хәстәлик инсана зәрәр јетирмәз вә Онун адында һәр бир дәрдин чарәси вар.
Еј Кумејл! Башгаларына тәам вер вә онлары једиздир. Бу ишдә хәсислик ҝөстәрмә. Бу ишинә ҝөрә Аллаһ сәнин мүкафатыны гат-гат артыг едәр. Әхлагыны ҝөзәлләшдир, отуруб-дурдуғун адамларла хош мүнасибәтдә ол вә өз хидмәтчиләринә јерсиз төһмәтләр вурма.
Еј Кумејл! Сүфрә кәнарында отураркән јемәк једијин вахты узат ки, сәнинлә бир сүфрә кәнарында отуран сүфрәдә оланлар да камил шәкилдә бәһрәләнә билсин.
Еј Кумејл! Елә ки, јемәјини јејиб гуртардын сәнә вердији немәтләрә ҝөрә Аллаһа шүкүр ет. Шүкр едәркән дә елә сәслә де ки, башгалары ешитсин вә онлар да шүкр етсин. Белә етсән сәнин савабын даһа да артыг олар.
Еј Кумејл! Мәдәни јемәклә долдуруб ағырлашдырма. Јемәкдән әлавә онун бир һиссәсини су вә бир һиссәсини дә нәфәс алмагдан өтрү бош сахла. Јемәкдән дојмамыш әлини чәк. Әҝәр белә етсән һәмин јемәк сәнин үчүн дадлы олаҹаг вә бил ки, бәдәнин сағламлығы аз јемәк вә аз ичмәкдән ирәли ҝәлир.


4881 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...