Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Мај 2017

АЛЛАҺЛА МҮАМИЛӘНИН БӘРӘКӘТИНИ ҜӨРДҮНҮЗ...

“Малларынызы елә бир шәхсә тапшырын ки, дөвр етдириб чохалтсын вә бир вахт сизә артыгламасы илә гајтарсын!”
Һәзрәт Муса ибн Ҹәфәр (ә) бујурур: “Имам Садиг (ә) бир карванла һәрәкәт етдији заман хәбәр ҝәлир ки, гаршыда гулдурлар пусгу гуруб. Карвандакылар горхуја дүшүб Имама (ә) дејирләр: “Бизим бир гәдәр малымыз вар. Горхуруг ки, гулдурлар гарәт едә. Бу маллара јијә дурсаныз, бәлкә Сизә ҝөрә тохунмадылар.” Имам (ә) бујурду: “Нә билирсиниз, бәлкә онлар мәни ҝөзләјир?” Карван әһли Имамдан бир тәдбир ҝөрмәсини истәди. Имам (ә) бујурду: “Малларынызы елә бир шәхсә тапшырын ки, дөвр етдириб чохалтсын вә бир вахт сизә артыгламасы илә гајтарсын!” Сорушдулар ки, кимә тапшыраг? Имам (ә) бујурду ки, аләмләрин Рәббинә. Дедиләр ки, Она неҹә тапшыраг? Имам (ә) бујурду: “Нијјәт един ки, Аллаһ гулдурларын шәррини совушдурса, малынызын үчдә бирини сәдәгә верәҹәксиниз.” Карван әһли разылашды. Имам (ә) бујурду: “Артыг Аллаһын аманындасыныз, јолунуза давам един.”
Карван һәрәкәтә башлады. Бир гәдәр ҝетмишдиләр ки, гулдурлар јолу кәсди. Амма гулдурбашы бирбаша Имама (ә) јахынлашды, онун әлиндән өпүб деди: - “Јухуда Һәзрәт Пејғәмбәри (с) ҝөрдүм, сизин һаггынызда тапшырыг верди. Сизи мәнзил башынадәк дүшмәнләрдән горумаг истәјирик.” Имам (ә) бујурду: “Сизә еһтијаҹ јохдур. Сизин шәрринизи биздән узаглашдыран башгаларынын да шәрриндән узаглашдырар.”
Карван сағ-саламат мәнзилә чатды. Карван әһли малынын үчдә бирини сәдәгә вериб сонрадан елә бир газанҹ әлдә етди ки, һејрәтә дүшдү. Имам Садиг (ә) бујурду: “Аллаһла мүамиләнин бәрәкәтини ҝөрдүнүз, инди бу иши давам етдирин.” (“Биһарул-әнвар”, 93-120.)


3976 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...