Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Мај 2017

Аллаһа доғру

Үзәриндә “бисмиллаһир-рәһманир-рәһим” јазылмыш бу үзүјү мәнимлә дәфн ет
Һикмәтли бир шәхс јолдан кечәркән бир груп инсанын ҝүнаһкар бир ҝәнҹи мәнтәгәдән чыхардығына вә бир гадынын кәнардан бахыб ағладығына шаһид олур. Һәмин шәхс бу гадынын кимлијини сорушур. Билдирирләр ки, бу гадын һәмин ҝүнаһкар ҝәнҹин анасыдыр. О хаһиш едир ки, ҝүнаһкар ҝәнҹи бу дәфә бағышласынлар.
Бир мүддәт сонра һәмин јердән кечән һикмәтли шәхс налә сәси ешидир. Зәнн едир ки, јәгин һәмин оғланы јенә дә говублар вә анасы ағлајыр. Сәс ҝәлән гапыны дөјүр вә оғлу һаггында сорушур. Ана белә ҹаваб верир: “Оғлум дүнјасыны дәјишди. Ҹан вердији заман деди ки, ана ҹан, гоншулары чох инҹитмишәм, истәмирәм ки, мәним дәфнимдә иштирак етсинләр. Өлүмүмү онлара хәбәр вермә. Мәни өзүн дәфн ет. Үзәриндә “бисмиллаһир-рәһманир-рәһим” јазылмыш бу үзүјү мәнимлә дәфн ет. Гәбримин јанында дуруб, Аллаһдан мәни бағышламасыны истә... «Оғлумун бу вәсијјәтләринә әмәл етдим. Сонра мәнә әјан олду ки, оғлум белә дејир: “Ана ҹан, нараһат олма. Мән Кәрим Аллаһын һүзурундајам.» (“Тәфсири-руһул-бәјан”, 1-337.)


4008 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...