Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Мај 2017

Тамаһ, итин нәҹисиндән дә мурдардыр

Бурада һеч ким јохдур ки, мәни ҝөрсү
Бир падшаһ вәзиринә дејир: - Сәнин фикринҹә, итин нәҹисиндән дә пис бир шеј вардырмы?
Вәзир бир аз дүшүнүр амма ҹаваб тапа билмир. Суала ҹаваб тапмаг үчүн падшаһдан мөһләт истәјир. О, шәһәрдән гыраға чыхыр. Сәһрада гојун отаран бир чобана раст ҝәлир. Вәзир чобандан һал-әһвал сорушур, онунла бир аз сөһбәр едир. О, чобанын дүшүнҹәли бир инсан олдуғуну ҝөрүр. Она ҝөрә дә үрәјини чобана ачыр, шаһын вердији суалы чобандан сорушмаг гәрарына ҝәлир вә әһвалаты она данышыб дејир: - Инди мән алим бир инсан ахтарырам ки, шаһын бу суалына ҹаваб верә билсин. Чобан дејир: - Еј вәзир! Шаһ вә онун ҹавабы о гәдәр дә мүһүм дејил. Сәнинлә даһа өнәмли бир мәсәлә һаггында данышмаг истәјирәм. Мән бу тәпәнин архасында бөјүк бир хәзинә тапмышам. Ҝәл бир јердә ону әлә кечирәк вә бурада бир гәср тикдирәк. Орду топлајаг вә шаһы тахтындан салаг. Сән шаһ ол вә мән дә вәзир.
Вәзир бунлары ешидән заман ағлы башындан чыхыр, өзүнү итирир. О, дејир: - Хәзинә һарададыр? Ҝедәк, ону мәнә ҝөстәр.
Çобан дејир: - Бу шәртлә гәбул едәрәм ки, дилини үч дәфә мәним итимин нәҹисинә сүртәсән.
Вәзир тамаһкар олдуғу үчүн буну гәбул едир вә өз-өзүнә дејир: - Бурада һеч ким јохдур ки, мәни ҝөрсүн. Бу иши едәҹјәм, хәзинәни әлә кечирдикдән сонра чобандан интигамымы алаҹағам вә ону өлдүрәҹәјәм.
Беләликлә, вәзир дилини итин нәҹасәтинә үч дәфә сүртүр вә сорушур: - Инди де ҝөрүм, хәзинә һарададыр?
Чобан ҝүләрәк дејир: - Инди гајыт, шаһа де ки, итин нәҹисиндән дә пис вә мурдар олан, тамаһ вә тамаһкарлыгдыр.


3981 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...