Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Апрел 2014

Ҹамаат намазы Илаһи кәламда

1. Аллаһын ҹамаат намазына диггәти; “Намаз гылын, Зәкат верин, руку едәнләрлә бирликдә руку един (намазы ҹамаатла гылын)”.

Мүһүм нөгтәләр
-1. Намазын әсл һөкмү ҹамаатладыр, динин әсасы иҹтимаијјәтдир вә ҹамаатдан узаг дүшмәк дин тәрәфиндән бәјәнилмәјиб.
2. Аллаһын дәвәти намаз гылмаг, зәкат вериб ҹамаат намазында иштирак етмәкдир.
3. Намаз гылын дејәндән сонра икинҹи дәфә руку едәнләрлә руку етмәјә әмр едир ки, бу да ҹамаат намазынын әһәмијјәтини билдирир.
4. Руку ҹамаат намазынын мүһүм һиссәләриндән биридир. Чүнки ҹамаат намазы руку илә изаһ олунуб.
5. Рәсулаллаһ (ҹ) вә Әли ибн Әбу Талиб (ә) руку едәнләрин нүмунәләриндәндир.
6. Намаз гылын! Јәни өзүнүз тәк намаз гылмајын. Елә един ки, намаз инсанларын арасында нур сачсын. Инсанлар да ешг вә һәвәслә она тәрәф ҝәлсинләр.
7. Тәфсирчиләрдән бәзиләри белә дејибләр: “Намаз гылын” ифадәси буна ишарәдир ки, сизин намазыныз тәкҹә зикр вә дуа олмасын, ону камил шәкилдә охујун. Онун ән ҝөзәл рүкнү гәлбин диггәтли вә Аллаһ гаршысында һазыр олмасындадыр. Намазын тәсири инсанын руһунда вә ҹанындадыр.
Ајәдә бир нечә нөгтәјә ишарә олунуб:
1. Әввәл инсанын Аллаһа говушмасы (намаз гылын);
2. Сонра инсанлара говушмаг (зәкат верин);
3. Нәтиҹәдә инсанларын Аллаһ јолунда бир-бирләринә говушмасы;
4. Аллаһын әмри ҹәм олмаг вә бәндәләрин бирликдә ибадәт етмәсинәдир.
5. Ҹамаат намазынын инсанын инкишаф вә али мәгамлара чатмасында мәхсус тәсири вар.
2. Руку едәнләрин хүсусијјәтләри:
“Еј Мәрјәм! (бу немәтин шүкрү үчүн) өз Аллаһына итаәт вә сәҹдә ет вә руку едәнләрлә бирликдә руку ет.”
“Али Имран” сурәси, ајә 43.

Мүһүм нөгтәләр

1. Сечилмиш инсанларын тәвазө вә ибадәтләри ҝәрәк чох олсун. Аллаһын өвлијалары үчүн мәхсус ибадәт сифариш олунуб. Неҹә ки Ислам пејғәмбәри үчүн ҝеҹә намазы ваҹиб иди.
2. Намаз, руку вә сәҹдә ән јахшы тәшәккүрдүр.
3. Һәзрәт Мәрјәмин Аллаһын гаршысында итаәт, сәҹдә вә руку етмәсинә гәрар верилиб.
4. Мәләкләрин Һәзрәт Мәрјәмлә сөһбәтләри вә фәрманлары,онун пак итаәт етмәји барәсиндәдир.
5. Гадынларын ҹамаат намазында иштирак етмәләри сифариш олунуб.
6.Аллаһын рубубијјәти.
7. Намаз о, заманларда да руку вә сәҹдәјләмиш.
8. Һәзрәт Мәрјәмин намаз гыланларла бирҝә намаз гылмасына(ҹамаат намазы) гәрар верилиб.
9. Гадынларын иҹтимаи ибадәтләрдә һазыр олмалары сифариш олунуб.
10. Бирликдә ибадәт етмәк вә ҹамаат намазы кечмиш заманларда да олуб.
11. Бирликдә ибадәт етмәјин әһәмијјәти вә тәсири инсанын инкишаф вә али дәрәҹәјә чатмасы үчүндүр. Белә нәзәрә чарпыр ки, Аллаһын әмри һәзрәт Мәрјәмә онун али дәрәҹәјә чатмасы үчүндүр.
12. Аллаһын сечдикләринин ҹәмијјәтдә олмалары лазымдыр.
13. Аллаһын әмри бәндәләрин вәһдәт вә бирлијинә ибадәтин шүасы алтындадыр.
14. Гадынларын ҹамаат намазында кишиләрлә бирликдә намаз гылмасынын иҹазәли олдуғуна ишарә едән ајәләр вар (әлбәтдә мәхсус шәраити вар). Јухарыдакы гејд олунмуш ајәдә һәзрәт Мәрјәмә әмр олунмамамышды руку ет јалныз руку едән гадынларла. Белә бујурулмушдур ки, руку ет руку едәнләрлә. (Истәр гадын олсун, истәр киши).
15. Ҹамаат намазында, руку мүһүм рол ојнајыр чүнки ҹамаат намазы руку илә тәбир олунуб, онун хас әһәмијјәти мәлум едилир.
16. Аллаһ үч немәти һәзрәт Мәрјәм үчүн гијмәтли сајды-сечди, пак вә башгаларындан үстүн гәрар верди. Бу үч немәтин гаршысында үч мәсулијјәт истәди: Гунут, Сәҹдә вә Руку. Белә ҝөрүнүр ки, үч немәтин һәр бири бир мәсулијјәт гаршысындадыр.

Nur-az.com


5890 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...