Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Апрел 2017

БӘШӘРИ РИСАЛӘТ

Ләјагәт бахымындан бу рисаләт пејғәмбәрин гырх јашындан рәсми олараг башлајыр.
Һәјат јолунда һеч бир зәиф нөгтәси олмајан инсанлар пејғәмбәрлик мәсулијјәтини гәбул етмәјә лајигдирләр. Пејғәмбәрлик иҹра илә јанашы билдиришдир. Мүмкүндүр ки, кимсә уҹа мәнәви мәгама чатсын, өвлијалар зүмзүмәсинә говушсун, амма пејғәмбәрлик ләјагәти әлдә едә билмәсин. Бу ләјагәт өмүр боју мәсум олмуш, доғру јолдан сапмамыш инсанлара нәсиб олур. Бүтүн бу әламәтләр Аллаһа мәлумдур вә пејғәмбәрләри дә Аллаһ сечир: «Аллаһ пејғәмбәрлији кимә ҝөндәрәҹәјини Өзү даһа јахшы билир». («Әнам» 128). Бу ләјагәт өз шәхси ләјагәтини һеч заман алчатмамыш инсанлара тапшырылыр.
İлаһи пејғәмбәрлик инсан јер үзүнә гәдәм гојан ҝүндән башламышдыр вә бәшәр һәјатынын сон анынадәк давам едәҹәкдир. Пејғәмбәрлик силсиләси һәзрәт Мәһәммәддә (с) сона јетсә дә, бу пејғәмбәр силсиләсинин сона јетмәсидир. Амма һәзрәт Мәһәммәдин рисаләти бәшәри бир рисаләт олдуғундан дүнја дурдугҹа дураҹаг. Инсан һәмишәлик вәһјә мөһтаҹдыр вә бу вәһј һәр заман онунла олаҹаг.
Илаһи рисаләт вә сәмави ҝөстәришләр иҹтимаи һәјатла јанашы инкишаф едиб, бәшәрин истәкләринә там ҹаваб верәҹәк сон пејғәмбәрлә баша чатыр. Ондан сонра исә диҝәр бир рисаләт дүзҝүн еһтимал дејилдир. Силсилә пејғәмбәрләрин иманы, илаһи динин камиллији һәзрәтин (с) рисаләти илә камала чатыр. «Аллаһ јанында дин даим исламдыр». («Али-имран» 19). Рисаләтин сонунҹу олмасынын фәләфәси будур ки, рисаләт истәкләрин тәмини үчүндүр вә һәзрәтин (с) рисаләти бу истәкләрә там ҹаваб верирсә, демәк јени бир рисаләтә еһтијаҹ галмыр.
Пејғәмбәрин (с) рисаләтинин башланғыҹы бәшәр тарихиндә чох бөјүк һадисәдир. Аллаһ тәрәфиндән бәшәријјәт үчүн бундан бөјүк һадисә, бундан бөјүк немәт ҝөндәрилмәмишдир. Бу рисаләт ҹәмијјәтә јени бир етигади вә сијаси гурулуш ҝәтирир. Ләјагәт бахымындан бу рисаләт пејғәмбәрин гырх јашындан рәсми олараг башлајыр. Буну да гејд едәк ки, рәвајәтләрә әсасән һәлә гырх јашынадәк она мәләкләр назил олмуш, рөја аләминдә мәләкләрлә ҝөрүшмүшдүр. Рәсми олараг исә Гуран һәзрәтин (с) гырх јашында назил олмушдур.
Сүнни вә шиә әһли тәрәфиндән гәбул олунмушдур ки, Гуран «Әләг» сурәсинин илк беш ајәси назил олмаға башламышдыр. Еләҹә дә әксәријјәт гәбул едир ки, бесәтин башланғыҹы 27-си Рәҹәбә дүшүр.


5362 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...