Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Апрел 2017

Әһли-бејтин (ә) вүҹуд һәгигәти

Һеч бир нур вә руһ Пејғәмбәрә Әли нуру вә руһу кими јахын олмамышдыр
Ајә вә рәвајәтләрә нәзәр салсаг, “Мүбаһилә” (“Али-Имран”, 61) ајәсинә әсасән исбат етмәк олар ки, он бир мәсум имамын вүҹуду Әли (ә) вүҹудундан гол-будаг атмышдыр. Онун нуру исә Мәһәммәд (с) нуру илә бирдир. Онлар арасында јалныз ҹисмани фәрг вар.
İмам Садиг (ә) мүһүм бир рәвајәтдә бујурур: “Варлыг олмајанда Аллаһ варды. Сонра варлығы вә мәканы јаратды. Даһа сонра нурларын нурландығы нурлар нуру хәлг олунду. Бүтүн нурлар ондан парлады. Елә бир нур ки, Мәһәммәд вә Әлини ондан хәлг етди.”
Диҝәр бир рәвајәтдә нәгл олунур ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурду: “Ја Әли! Мән вә сән бир нурдан јарадылмышыг. Сонра һәмин нур Адәмин сүлбүндә гәрар верилиб. Әбдүл-Мүттәлибин сүлбүндә бу нур икијә бөлүндү. Бир һиссәси Абдуллаһын, диҝәри Әбу Талибин сүлбүндә гәрар тутду.” (“Биһарул-әнвар”, 5-13, баб 1, һәдис 15)
Һеч бир нур вә руһ Пејғәмбәрә Әли нуру вә руһу кими јахын олмамышдыр. Аллаһ-тәала мераҹ ҝеҹәси мәһз бу јахынлыг сәбәбиндән пејғәмбәрлә Әмирәлмөмининин сәси илә данышды. Бу сәбәбдән Мәһәммәд вә Әли арасында гардашлыг әгди гәрар верилди. Бу гардашлыг вә бирлик варлыг аләминдә өзүнү ҝөстәрәси иди. Она ҝөрә дә бујурулду: “Мәним ешитдијими сән дә ешидирсән, мәним ҝөрдүјүмү сән дә ҝөрүрсән.” (“Нәһҹүл-бәлағә”, 562, хүтбә 234)


3702 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...