Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Апрел 2017

Пејғәмбәр өвлады кимдир?

Сиз Әлинин өвладлары олдуғунуз бир һалда, нәјә ҝөрә Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) өвлады олдуғунузу иддиа едирсиниз?

Јухарыда гејд етдик ки, Һарун Пејғәмбәрлә (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) олан гоһумлуг әлагәсинә ачыг-ашкар архаланыб јери ҝәлдикҹә ондан истифадә едирди. О, бир ҝүн Мәдинә шәһәринә ҝәлиб Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мәзарынын зијарәтинә ҝедир. Орада Гүрејш вә диҝәр гәбиләләрдән чохлу сајда адам топлашмышды. Һарун Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һәрәминә чатдыгда, үзүнү о Һәзрәтин мүгәддәс мәзарына тутуб деди: “Салам олсун сәнә, еј Аллаһын Пејғәмбәри! Салам олсун сәнә, еј әми оғлу!” О, ҹамаатын арасында Пејғәмбәрлә (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) әмиоғлу олдуғуну ҹамаата ешитдириб биләрәкдән бунунла фәхр едир вә истәјирди ки, гој ҹамаат хәлифәнин Пејғәмбәрлә (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) әмиоғлу олдуғуну билсин. Бу заман ҹамаатын арасында олан Имам Казим (әлејһиссәлам) Һарунун бу фикрини баша дүшүб Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) гәбринә јахынлашараг уҹа сәслә бујурур: “Салам олсун сәнә, еј Аллаһын Пејғәмбәри! Салам олсун сәнә, еј ата!” Һарун бу сөздән бәрк гәзәбләнди. Белә ки, рәнҝи дәјишиб ихтијарсыз олараг деди: “Доғрудан да бу бир шәрәфдир.” (Әл-Иршад, сәһ.298.)

О, тәкҹә Пејғәмбәрлә (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) олан гоһумлуг әлагәсини ҹамаата чатдырмагла кифајәтләнмир, үстәлик Имамларын Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) өвлады олмаларыны да, бир васитә илә инкар етмәк истәјирди. О, бир ҝүн Имам Казим әлејһиссәлама деди: “Сиз Әлинин өвладлары олдуғунуз бир һалда, нәјә ҝөрә Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) өвлады олдуғунузу иддиа едирсиниз? Чүнки һәр бир шәхс ана бабасына дејил, ата бабасына нисбәт верилир.” Имам Казим (әлејһиссәлам) онун ҹавабында ашағыдакы ајәни гираәт етди: “Биз Исһагы вә Јәгубу она әта етдик. Онларын һәр бирини һидајәтә [пејғәмбәрлијә] чатдырдыг. Бундан әввәл Нуһу вә онун нәслиндән олан Давуду, Сүлејманы, Әјјубу, Јусифи, Мусаны вә Һаруну да һидајәтә говушдурмушдуг. Биз јахшы иш ҝөрәнләри [јахшылыг едәнләри] белә мүкафатландырырыг. Зәкәријјаны, Јәһјаны, Исаны, Илјасы да [һидајәтә чатдырдыг]. Онларын һамысы әмәлисалеһләрдән иди.” (“Әнам” сурәси, ајә 84-85.) Имам Казим (әлејһиссәлам) сонра әлавә едиб бујурду: “Бу ајәдә Иса (әлејһиссәлам) кечмиш бөјүк пејғәмбәрләрин өвладларындан һесаб олунуб, һалбуки, онун атасы олмамыш вә јалныз анасы Мәрјәмин васитәсилә пејғәмбәрләрә гоһумлуг әлагәси чатыр. Демәли, бу ајәјә әсасән, гыз тәрәфдән олан ушаглар да өвлад сајылыр. Биз дә анамыз Фатимә васитәсилә Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) өвладлары һесаб олунуруг.” (Нурул-әбсар, сәһ.149.)

Һарунун белә мәнтиги бир сүбутун гаршысында сүкут етмәкдән башга чарәси галмады.

İмам Казим әлејһиссәламын Һарунла буна бәнзәр башга бир әтрафлы мүбаһисәсиндә Һарун о Һәзрәтә дејир ки, нәјә ҝөрә сизи Әли әлејһиссәламын өвладлары јох, Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) өвладлары адландырырлар? Имам Казим (әлејһиссәлам) онун ҹавабында бујурур: “Әҝәр Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) дирилиб сәнин гызынла евләнмәк истәсә, гызыны она верәрсәнми?” Һарун деди: “Нә тәкҹә гызымы верәрәм, һәлә үстәлик бу гоһумлуғу бүтүн әрәб вә гејри-әрәб арасында өзүмә бөјүк бир фәхр биләрәм.”

İмам Казим (әлејһиссәлам): “Анҹаг бу мәсәлә мәнә аид едилә билмәз. Нә Пејғәмбәр мәним гызымы истәмәз, нә дә мән гызымы она вермәрәм.”

Һарун: “Нәјә ҝөрә?”

İмам Казим (әлејһиссәлам): “Чүнки мән өзүм онун нәслиндәнәм вә бу евләнмә һарамдыр. Анҹаг сән онун нәслиндән дејилсән.”

Һарун: “Афәрин, тамамилә доғрудур!” (Биһарүл-әнвар, ҹ.48. сәһ.127.)

 3495 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...