Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Апрел 2017

АЛЛАҺА ҮМИД ВӘ ОНА ҜҮВӘНМӘК

Шүбһәсиз, Аллаһа кәләк ҝәлмәк олмаз.
“Ифтитаһ” дуасында ишарә олунмуш мөвзулардан бири дә Аллаһын бәндәсини һеч вахт говмајыб, рәһмәт гапыларыны үзүнә бағламајараг ону наүмид етмәмәсидир. Әлбәттә, бу, бәндәнин Аллаһа тәрәф ҝедиб, Она тәвәккүл вә үмид етмәси илә шәртләнир. Шүбһәсиз, Аллаһа кәләк ҝәлмәк олмаз.
Биз өз шәхси истәјимизә әсасән башгасы үчүн бир иш ҝөрүб, она миннәт гоја биләрик ки, бу иши сәнә хатир ҝөрдүм. Лакин бизим нијјәт вә әмәлләримиздән хәбәрдар олан Аллаһ илә бу сајаг кечинмәк олмаз. “Аллаһын үмиди илә” зикри јахшы бир шүардыр. Лакин, өз сөз вә әмәлимиздә садиг олмалыјыг. Бир чох һалларда бу сөзү һәр јүз дәфә дедикдә бири дүз олур. Беләликлә, әҝәр бир шәхс һәгигәтән Аллаһа үмидвар олса, дуада дејилдији кими олар. “Она үмид бағлајан һәр кәси наүмид етмәз”.
Әҝәр наүмид олуругса, әслиндә Она үмидвар олмамышыг вә ишә Онун үмиди илә башламамышыг. Әҝәр бир иш мејлимизә ујғун ҝәлмишсә, чалышмышыг. Лакин истәкләримизә гаршы, зәһмәтли вә чәтин бир иш олдугда бу иши ҝөрмәмишик, ја да сүстлүклә ҝөрмүшүк. Мәсәлән, һансыса бир иши ҝөрдүкдә васитә варса, бу ишин ардынҹа ҝедирик. Башга һалда бу ишин баш вермәсини мүмкүн сајмырыг. Киминсә көмәјинә үмид бағлајыб бир иш ҝөрүрүксә, бу шәхси тапмадыгда вә ја рәдд ҹавабы ешитдикдә нараһат олуруг, бу ишдән чәкинирик. Биз һәтта садә дүнјәви ишләрдә дә бизә шәфаәтчи олмаг үчүн дост-таныш ахтарырыг. Бу јанашма бизим Аллаһа тәвәккүл етмәјимизин ҝөстәриҹисидир. Аллаһ бу нөв үмидләри пуча чыхармајаҹағына зәманәт вермәмишдир.


4732 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...