Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Апрел 2017

Имам Һүсејни (ә) Куфәјә дәвәт едәнләр нә үчүн ондан үз дөндәрдиләр?

Имамы дәвәт едәнләр арасында Һәбиб ибн Мәзаһир кими халис шиәләр азлыг тәшкил едирди
Куфәдән имама ҝәлән дәвәт мәктублары о гәдәр чох иди ки, Куфәдә ингилаби әһвали-руһијјә олдуғуну ҝүман етмәјә әсас варды. Мәктубларын сајы он ики мини кечмишди. (“Биһарул-әнвар”, ҹ,44 с. 344.) Амма һадисәләрин ҝедишатындан мәлум олур ки, бу мәктубларын бөјүк бир һиссәси мадди тәмәнналы инсанлар тәрәфиндән јазылыбмыш. Бу адмларын чоху Језидин тәзјигләри вә ширин вәдләриндән сонра имам Һүсејнә (ә) гаршы мөвге тутдулар. Бәли, бу адамларын гәлби имам Һүсејнә мејл етдији һалда, гылынҹлары она доғру узанмышды. (“Тарихе Тәбәри”, ҹ. 4, с. 306.)
İмамы дәвәт едәнләр арасында Һәбиб ибн Мәзаһир кими халис шиәләр азлыг тәшкил едирди. Куфә әһлинин чохуну имама үз тутмаға вадар едән сон ијирми илдә әмәвиләрдән ҝөрдүкләри зүлм-ситәм иди. Бәзиләри исә, садәҹә, Куфәнин әввәлки әзәмәтини ҝери гајтармаг үчүн имамын (ә) ҝәлишини дәстәкләјирдиләр.
Имамы дәвәт едәнләр арасында өз нүфузуну горумаг уғрунда чалышан гәбилә башчылары да варды.
İбн Зијад Језидин әмри илә Куфәјә дахил олдугдан сонра раһат нәфәс алан Әмәви тәрәфдарлары онун башына топлашдылар. Ибн Зијад Куфәјә дахил олан халгын ан имам Һүсејнә (ә) олан рәғбәтини һисс етмишди. О, шәһәрә башында гара әммамә, үзү өртүлү шәкилдә ҝирдијиндән әһали онун имам Һүсејн (ә) олдуғуну зәнн едиб, гаршыламаға чыхмышды. (“Вәгәтүл-тәф”, с.109.)
Тәһлүкәни дәриндән һисс едән ибн Зијад Бәсрә тәҹрүбәсини ишә салараг, тәрәфдарларынын көмәји илә гијамы јатырмаг үчүн фәалијјәтә башлады. Гәддар һаким үчүн һәгиги шиәләрин азлыг тәшкил етдији ҹәмијјәти сусдурмаг чәтин олмады.


3466 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...