Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Апрел 2017

Бизи ҝери гајтар!

Вај олсун сәнә! Бәс нә үчүн онларын арасындан јалныз сән мәнимлә даныша билирсән?
“Әл-Кафи” китабында Имам Ҹәфәр Садигдән (ә) рәвајәт олунуб:
Һәзрәт Иса ибн Мәрјәм (ә) өз сәһабәләри илә бир мәнтәгәдән кечирди. Һәзрәт ҝөрдү ки, о јерин әһалиси, һәтта һејванлары вә гушларынын да һамысы өлүб. Мәнтәгәдә һеч бир ҹанлы галмајыб. Һәзрәт Иса (ә) һәвариләрә (сәһабәләринә) бујуду: - Бунлар, Аллаһын гәзәбинә дүчар олараг мәһв олублар. Чүнки белә олмасајды, онлар бир-бирләрини дәфн едәрдиләр.
Һәвариләр дедиләр: - Еј Руһуллаһ! Онларла даныш, ҝөрәк һансы әмәлә ҝөрә Аллаһын гәзәбинә белә дүчар олублар. Биз дә һәмин әмәли биләк вә ибрәт ҝөтүрүб ондан узаг олаг.
Һәзрәт Иса (ә) Аллаһдан буну диләди. Бирдән она нида ҝәлди ки, өлүләри сәсләсин.
Һәзрәт сәсләди: - Еј бу јерин әһли!
Öлүләрин арасындан бир нәфәр ҹаваб верди: - Бәли, еј Руһуллаһ!
Һәзрәт бујурду: - Вај олсун сизә, һансы (чиркин) әмәлә мүртәкиб олмусунуз?
О ҹаваб верди: - Ҝүнаһ ардынҹа ҝедирдик, узун арзуларла јашајырдыг, бош вә фајдасыз ишләрлә мәшғул олурдуг.
Һәзрәт бујурду: - Сизин дүнјаја севҝиниз неҹә иди?
Деди: - Бизим дүнјаја севҝимиз ушағын анасына вә онун дөшүнә олан севҝиси кими иди. Неҹә ки, ана һәр вахт ушағын үзүнә ҝүлсә ушаг севинәр, һәр вахт дөшүнү ондан чәксә ағлајар.
Һәзрәт Иса (ә) сорушду: - Аллаһын әзабына неҹә дүчар олдунуз?
Деди: -Ҝеҹәни сағ-саламат јатдыг, анҹаг сүбһ “Һавијә”дә идик.
Һәзрәт сорушду: - Һавијә нәдир?
Деди: - Атәшдән олан бир дағдыр вә Гијамәтә гәдәр бизи јандыраҹаг.
Һәзрәт Иса (ә) сорушду: -Бәс сиз нә дединиз вә нә ешитдиниз?
О деди: -Дедик ки, бизи дүнјаја гајтар, дүнјаја мејл етмәјиб, заһид олаҹағыг. Анҹаг бу ҹавабы ешитдик: “Јалан дејирсиниз”. Һәзрәт деди: - Вај олсун сәнә! Бәс нә үчүн онларын арасындан јалныз сән мәнимлә даныша билирсән?
О деди: - Еј Руһуллаһ! Гәзәбли вә ҝүҹлү мәләкләр онларын ағзына оддан јүјән вурублар. Мән дә онларын арасында идим, амма онлардан дејилдим. Лакин онларла ишим јох иди, онлары нәсиһәт етмир, јахшылыға дәвәт етмир, писликдән чәкиндирмирдим. Она ҝөрә дә әзаб ҝәлдикдә мәни дә тутду. Инди ҹәһәннәмин ағзында бир түкдән асылыјам. Ҹәһәннәмә дүшәҹәјими, јохса хилас олаҹағымы билмирәм.

Гајнаг: “Әл-кафи”, ҹ, 2, сәһ. 318.
Һазырлады: Сејид Заһир


4081 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...