Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Апрел 2017

ИСАР ВӘ ФӘДАКАРЛЫГ

Бибим Зејнәб Куфәдән Шама гәдәр бүтүн мүстәһәб вә ваҹиб намазларыны јеринә јетирди.
Зејнәб, Әли вә Зәһранын гызыдыр, о аилә ки, “Һәл әта” сурәси онларын шәниндә назил олуб, онлары халисҹәсинә етдикләри исара ҝөрә тәриф етди. өзүндән кечмәк вә башгаларыны өзүндән габаға салмаг Пејғәмбәр ханәданын хүсусијјәтләриндәндир. Бу ханәдандан олан вә товһид мәктәбиндән дәрс алан Зејнәб, өз јашајышынын һамысында, хүсуси илә Сејјидүш-шүһәда һәрәкатында өз раһатлыг вә асајишинә ҝөз јумду. Вә фәдакарҹасына өзүнү вә әзизләрини Аллаһ јолунда фәда етди. Бүтүн чәтинликләри ҹанына алыб дөздү. Онун бөјүк Кәрбәла һәрәкатындакы фәдакарлыглары тарихин дилләр әзбәридир. О, чәтинликләрдә өзүндә кечди вә фәдакарҹасына давранды. чәтинликләри гаршыламагда габагҹыл иди вә онларын гаршысында нәһајәт дәрәҹәдә мүгавимәт ҝөстәрирди. Сәфәр бојунҹа ушаглары вә карван әһлини һимајә едир вә һәтта өз јемәк пајыны да башгаларына верирди. Имам Сәҹҹад (ә) бујурур:
Бибим Зејнәб Куфәдән Шама гәдәр бүтүн мүстәһәб вә ваҹиб намазларыны јеринә јетирди. О, мәнзиллрдән бириндә зәифлик вә аҹлығын шиддәтиндән отураг һалда намаз гылды, чүнки үч ҝүн иди өз јемәк пајыны кичик јашлы ушаглара верирди.
Зејнәбин бүтүн бу фәдакарлыглары өз мәгсәд вә јолуна иманы олдуғу үчүн иди вә о јолда һеч ҹүр ҹанфәшанлыгдан сыхылмырды. Бәлкә дә әзиз Пејғәмбәрин Зејнәбин тәвәллүдү вахтында бујурдуғу “һамынын бу гыза һөрмәт етмәјини вәсијјәт едирәм, чүнки, о Хәдиҹәјә охшајыр” кәламы онун Аллаһ јолунда фәдакарлыг вә өзүндән кечмә руһијјәсиндә олдуғу үчүн иди. Ахы Хәдиҹә дә белә иди. Пејғәмбәрин тәк олдуғу вахтда Хәдиҹә бүтүн вар-дөвләтини вә өз мевгејини фәдакарҹасына исламын инкишафы јолунда сәрф етди. Зејнәб дә имам Һүсејнин (ә) кәнарында вә онунла бирҝә Аллаһын динини горумаг јолунда һәр шејдән кечди.


3290 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...