Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Апрел 2017

Имам Әлинин (ә) ләгәбләриндән бири-Јәсубәддин

Јәсубәддин ләгәбини һәзрәт Әлијә (ә) Пејғәмбәр (с) вермишдир.
Јәсубәддин, имам Әлинин (ә) ләгәбләриндән биридир. Бурада үч суалла гаршылашырыг:
1. Бу ләгәбин мәнасы нәдир?
2. Бу ләгәб һәзрәтә ким тәрәфиндән верилмишдир?
3. Имам Әлијә (ә) бу ләгәбин верилмәсинин сәбәби нәдир?

Јәсубәддин ләгәбинин мәнасы
Јәсубәддин, лүғәтдә бал арысынын әмири вә мәләкәси мәнасынадыр. Һәмчинин бир гөвмүн сәрвәри вә рәһбәри мәнасына ҝәлмишдир.

Ләгәбин ким тәрәфиндән верилмәси
Јәсубәддин ләгәбини һәзрәт Әлијә (ә) Пејғәмбәр (с) вермишдир. Бу барәдә бир сыра мөтәбәр һәдисләр мөвҹуддур. Пејғәмбәр (с) бујурур: “Мәндән сонра фитнәләр галхаҹаг. О заман Әли ибн Әбу Талиб илә бирҝә олун. О, мәнә иман ҝәтирән илк шәхс олмушдур вә Гијамәт ҝүнү мәнимлә илк ҝөрүшән шәхс олаҹагдыр. О, доғручуларын ән үстүнү, үммәт арасында һагг вә батили ајырандыр. О, јәсубул-мөмининдир (мөминләрин рәһбәридир)”. (“Фәзаилул-хәмсә”, ҹ. 1, сәһ. 189)
Пејғәмбәр (с) башга бир һәдисдә бујурур: “Әли јәсубуддиндир (динин рәһбәридир)...”. (“Игбалул-әмал”, ҹ. 3, сәһ. 133. “Әл-ғәдир”, ҹ. 2, сәһ. 313)
Јенә бујурур: “Әли јәсубул-мөмининдир...”. (“Мәнагиб”, ҹ. 2, сәһ. 147. “Әл-сәваигул-мөһригә”, сәһ. 125)
Əмир әл-мөмин Әли (ә) да Пејғәмбәрин (с) һәдиси әсасында өзүнү Јәсубәддин адландырмышдыр: “Мән јәсубуд-динәм”. (“Нәһҹүл-бәлағә”, хүтбә 316, сәһ. 704)
Бөјүк әһли-сүннә алими Ибн Әбил-Һәдид, Пејғәмбәрин (с) һәзрәт Әлијә (ә) хитаб едәрәк бујурдуғу: “Ја Әли! Сән јәсубуд-дин вә јәсубул-мөмининсән”- һәдисинин изаһында бујурур: “Пејғәмбәр (с) Әлини (ә) мөминләрин рәһбәри вә иман әһлинин сәрвәри гәрар вермишдир”. (“Шәрһ Нәһҹүл-бәлағә”, ҹ. 19, сәһ. 224)

Имам Әлијә (ә) бу ләгәбин верилмәсинин сәбәби
Јухарыда да гејд етдијимиз кими әрәбләр бал арысынын башчысына јәсуб дејирләр. Ишчи арылар пәтәјдән чыхыб бал дүзәлтмәк үчүн чичәкләрин ширәсини сорурлар. Онлар јенидән пәтәјә гајыданда әввәл јохланышдан кечмәлидирләр. Арыларын башчысы (јәсуб) пәтәјин гаршысында дајаныр вә арылары ијләјир, хош әтирли чичәкләрә гонмуш арылары ичәри бурахыр, пис ијли чичәкләр үзәринә гонмуш арыларын пәтәјә дахил олмасына иҹазә вермир. Һәтта, онлар ҝөзәтчи арыларын һүҹумуна мәруз галыр. Ҝөзәтчиләрин әлиндән гачыб ҹаныны гуртара билмәјәнләрин исә өлүсү диҝәр арылар үчүн ибрәт дәрсинә чеврилир.
İсламын бөјүк алими Фәхрәддин Тәриһи јазыр: “Һәзрәт Әли (ә) она ҝөрә јәсубәддин адланмышдыр ки, бал арысынын мәләкәси арыларын рәһбәри вә әмири олдуғу кими Әмир әл-мөминин (ә) мөминләрин вә динин рәһбәри вә башчысыдыр”. (“Мәҹмәул-бәһрејн”, ҹ. 2, сәһ. 121)
Ибн Әбил-Һәдид јазыр: “Пејғәмбәр (с) Әлини (ә) јәсубәддин вә јәсубәл-мөминин адландырмагла ону мөминләрин рәһбәри вә иман әһлинин сәрвәри гәрар вермишдир”. (“Шәрһ Нәһҹүл-бәлағә”, ҹ. 19, сәһ. 224)
Бәли, һәзрәт Әмир әл-мөминин Әли (ә) Гијамәт ҝүнү ҹәннәтин гапысында дајанаҹаг, һәр кәсдән Әлинин (ә) вилајәтинин әтри ҝәләрсә она ҹәннәтә дахил олмаға иҹазә верәҹәк. Анҹаг һәр кәсдән вилајәт әтри ҝәлмәсә о кәс ҹәннәтә дахил олмагдан мәһрум олаҹаг.

Һазырлады: Сејид Заһир


3954 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...