Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Октјабр 2013

Руһани тәләбәнин мадди дуруму јахшы олса...

Јадда сахланыласы бир төвсијә вар: гој тәләбәнин вәзијјәти елә олсун ки, һәр кәс она әрә ҝәлмәјә разы олмасын, нәтиҹәдә даһа мүнасиб зөвҹә тапылсын. Гој һәр кәс онун сорағына ҝәлмәсин, әтрафында сәфа-сәмимијјәтли, нурани бир фәза јарансын.
Руһани тәләбәнин тәблиғ мүгабилиндә пул алмасынын, әвәз ҝөтүрмәсинин ики нөв ихласла һәјата кечмәси мүмкүндүр. Бир ихлас үмумидир, о бири исә алимләрә мәхсусдур. Үмуми ихлас будур ки, һәзрәт Әбүлфәзл (ә) чај кәнарында оланда билмирди ки, она сәһәри ҝүн "Бабул-һәваиҹ" дејәҹәкләр. Һәзрәт Аббас ихласла Имам Һүсејн (ә) јолунда гылынҹ чалырды. Алиманә ихлас будур ки, инсан әввәлҹәдән мәсәлән Бабул-һәваиҹ олаҹағыны билир. Амма Аллаһ шаһиддир ки, бу онун ихласына нөгсан ҝәтирмир. Руһани тәләбәнин ихласы алиманә ихлас олмалыдыр. Елми шуранын үзвү олмаг пис сајылмамалыдыр. Амма бу иши ихласла ҝөрмәк лазымдыр. Гәрар вермәлијик ки, ләјагәтсиз адамын әлинә имкан дүшмәсин.
Руһани тәләбәнин ашағы мадди дуруму Аллаһын истәјидир вә бунда бир бәрәкәт вар. Ҹәмијјәтдә јохсуллуг нә үчүндүр? Тәфәррүата вараг. Биз илләт вә мәлул барәдә о заман дүшүнүрүк ки, онларын диггәтин зәифләмәсинә тәсири олсун. Һәјатда јашајаҹагсыныз ки, үмид етдијиниз амили Аллаһ тәсирсиз едәҹәк. Аллаһын мәгсәди инсанларын үмидини Өзүнә доғру ҹәлб етмәкдир. Инсан бу әгидәдә олмалыдыр ки, гаршысына чыхан һәр бир һадисә онун хејринәдир.
Рузинин аз олмасы, јохсуллуг бир истәк дејил. Амма бу гаршыја чыхмышса ону проблем сајмамалыјыг. Шүбһә етмәјин ки, руһани тәләбәнин мадди дуруму јухары олса онун әтрафында пис адамлар артаҹаг. Тәләбә јохсул олдугда она јалныз јохсуллуғу гәбул едән инсанлар јахынлашыр. Јохсул тәләбәјә ким гыз верир? Јохсул тәләбә илә ким гоһум олмаға һазырдыр? Адәтән дүнјапәрәст инсанлар мадди имканы ашағы шәхсләрлә јахынлыг етмир. Әҝәр тәләбә јохсулса онунла гоһум олмаг истәјәнләрин сајы да азалаҹаг. Бу һал мүнасиб һәјат јолдашы сечмәк үчүн даһа мүнасибдир. Мәдрәсәләр абадлашанда, тәһсил мәркәзләри ҝөзәлләшәндә белә етиразлар варды ки, артыг тәләбә үчүн нур галмады. Гәдим тәләбәләр чәтин шәраитдә јашајар, үмуми һамамдан истифадә едәрди. Бунун да бир һекајәти вар. Арифләрин төвсијәси будур ки, дини тәблиғат јолуна гәдәм гојмуш тәләбә бу јолун чәтинликләрини ширин сајсын. Аллаһ Өзү тәләбә үчүн чәтинликләр нәзәрдә тутуб.
Бәзи тәләбәләр тәвазөкарлыгда һәдди ашыб гәсдән елми шураја үзв олмур, мәсулијјәт гәбул етмирләр. Бу да дүзҝүн јол дејил. Елми шуранын үзвү олан инсан ихлас јолуну ҝедә билирсә бу дәјәрлидир. Бәзиләри тәһсил һаггында шәһадәтнамәдән имтина едир, Аллаһын разылығы хатиринә охудуғуну дејир. Јанлыш фикирдир ки, бу шәһадәтнамә инсана һөрмәт ҝәтирир. Инсаны һөрмәтли едән Аллаһдыр.
Тәбии ки, бир тәләбә тәһсил һаггында шәһадәтнамәни ҝөзә сохуб өз елми сәвијјәси илә гүррәләнсә бу хасијјәт ону илаһи төвфигдән мәһрум едәҹәк. Бәзиләри дејир ки, кимсә дүнјәви тәһсил алыр вә Аллаһ да она јардым едир. Гејд едәк ки, һәр шејин инсанын нијјәтинә, ихласына гајдыр. Инсанын ҹәмијјәтә хидмәт етмәк мәгсәди илә тәһсил алмасы чох тәсирлидир. Руһани тәләбәнин исә мәсулијјәти даһа бөјүкдүр. Бир инсан доланышыг хатиринә тәләбәлик јолуну тутурса шүбһәсиз ки, зәрәрә дүшүр.
Тәләбә үчүн ән јүксәк мәнәви һал одур ки, алдығы тәләбә тәгаүдүндән (шәһријә) истифадә едәндә ону нә вахтса гајтармаг фикри олсун. Нијјәт едир ки, алдығы шәһријәләри борҹ олараг гәбул едир вә имканы олан заман ону ҝери гајтараҹаг.

Nur-az.com/Һаwзаһ


5969 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...