Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Апрел 2017

Илаһи рәһмәт

“Һәгигәтән, сәнин Рәббин чох бағышлајандыр.”
Әҝәр инсан гәфләт вә азғынлыг сәбәбиндән ҝүнаһлара јол вермишсә һәгиги төвбә јолу илә бағышланыб, илаһи рәһмәтә говуша биләр. Әҝәр инсан ҹүмә ахшамы “Кумејл” дуасыны охујуб төвбә едәрсә рәһмәт јағышынын назил олдуғу бу ҝеҹәдә һөкмән бағышланар. “Зумәр” сурәсинин 53-ҹү ајәсиндә охујуруг: “Еј өзүнә исрафы рәва биләнләр, Аллаһын рәһмәтиндән мәјус олмајын. Һеч шүбһәсиз, Аллаһ бүтүн ҝүнаһлары бағышлајыр. Доғрудан да О, бағышлајан вә меһрибандыр.” Гурани-Кәримдә Аллаһын рәһмәтиндән данышан илаһи ифадәләр чохдур: “О Аллаһ бағышлајан вә рәһимдир.” (“Бәгәрә”, 173.) “Аллаһ Өз бәндәләринә гаршы меһрибандыр.” (“Бәгәрә”, 207.) “Аллаһ сизи Өз иҹазәси илә Ҹәннәтә бағышланмаға чағырыр.” (“Бәгәрә”, 221.) “Һәгигәтән Аллаһ бағышлајан вә һәлимдир.” (“Бәгәрә”, 235.) “Аллаһ бөјүк мәрһәмәт, немәт саһибидир.” (“Бәгәрә”, 105.) “Аллаһ әфв едән вә бағышлајандыр.” (“Ниса”, 43.) “Аллаһ төвбәләри гәбул едән вә бағышлајандыр.” (“Ниса”, 16.) “Аллаһ рәһимлиләрин ән рәһимлисидир.” (“Јусиф”, 64.) “Һәгигәтән, сәнин Рәббин чох бағышлајандыр.” (“Нәҹм”, 32.) Бу ајәләрә диггәтлә нәзәр салдыгда мәлум олур ки, Аллаһа үз тутуб ҝүнаһлара ҝөрә төвбә етмәк ваҹиб, Онун рәһмәтиндән үмидсизлик исә һарам вә бөјүк ҝүнаһдыр.


4883 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...