Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Март 2017

Пејғәмбәрдән (с) мөмин үчүн 30 өзәллик

Мөминләр ҝүзәштә ҝедән вә јумшаг тәбиәтлидирләр
1. Мөминин хәрҹи аздыр.
2. Мөмин ајыг-сајыг вә зирәкдир.
3. Мөмин үлфәт вә сәмимијјәт әһлидир.
4. Мөмин о кәсдир ки, ҹамаатын малы вә ҹаны ондан аманда олсун.
5. Мөминләр бир тикилинин тәркиб һиссәләри олдуглары үчүн бир-бирләрини сахлајырлар.
6. Мөминин мөминә нисбәти, башын бәдәнә нисбәти кимидир.
7. Мөмин гијамәт ҝүнү өз сәдәгәсинин көлҝәси алтындадыр.
8. Мөминләр ҝүзәштә ҝедән вә јумшаг тәбиәтлидирләр.
9. Гыш мөминин баһарыдыр. (Она ҝөрә ки, гышын ҝеҹәләри узун олдуғу үчүн ибадәт етмәкдән өтрү, ҝүндүзләри дә гыса олдуғу үчүн оруҹ тутмагдан өтрү мүнасибдир.)
10. Дуа мөминин силаһыдыр.
11. Намаз мөминин нурудур.
12. Дүнја мөминин зинданы, кафирин беһиштидир.
13. Һикмәт мөминин иткисидир.
14. Мөминин нијјәти әмәлиндән үстүндүр.
15. Диләнчи Аллаһын мөминин евинә ҝөндәрдији төһфәдир.
16. Өлүм мөминин әрмәғаныдыр.
17. Мөминин шәрәфи онун ҝеҹә намазы иләдир. 
18. Мөминин иззәти ҹамаата мөһтаҹ олмамағы иләдир.
19. Елм мөминин достудур.
20. Һелм (һәлимлик, јумшаглыг) мөминин көмәкчисидир.
21. Әгл мөминин јолҝөстәрәнидир.
22. Әмәл мөминин бәләдчисидир.
23. Хошрәфтар олмаг мөминин атасыдыр.
24. Јахшылыг мөминин гардашыдыр.
25. Сәбр мөминин бүтүн гошунунун әмиридир.
26. Јалтаглыг мөмин хүсусијјәти дејил.
27. Мөмин бал арысына бәнзәјир; пак гидалар јејәр вә пак бәһрәләр верәр.
28. Мөмин еһтијаты әлдән вериб гәфләтә дүшмәз.
29. Мөминнин һекајәти күләјин јолу үстүндә дуран сүнбүлә бәнзәјир. Ҝаһ јыхылыр, ҝаһ дурур (Мөмин дөвранын фитнәләри нәтиҹәсиндә титрәјиб бүдрәјир, лакин сынмыр; јенидән һәрәкәт едир).
30. Еј Әли! Мөмин дүнјада үч шејлә шад олар; гардашларын ҝөрүшү илә, оруҹ тутанда ифтар заманы вә ҝеҹәнин ахырында етдији ибадәтлә.


4463 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...