Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Март 2017

Истәјин тәбии ганунлар чәрчивәсиндә тәмини

Дуа тәбии ганунлар чәрчивәсиндә гәбул олунур вә сизин истәјиниз тәмин едилир
Лазым дејил ки, дуа һәмишә тәбии ганунлары позсун вә онларын зиддинә әмәл етсин. Хејр, дуа тәбии ганунлар чәрчивәсиндә гәбул олунур вә сизин истәјиниз тәмин едилир. Бу, Аллаһын гүдрәтидир: ганунлары һазыр едир, бир-биринин јанына гојур вә сизин истәјиниз һәјата кечир. Әлбәттә, сизин дуаныз башга бир илаһи ганунла зиддијјәт тәшкил етсә, дуа гәбул олунмур. Аллаһын вәди һагдыр. Ишсиз дајаныб, өз мәгсәдләри јолунда чалышмајан шәхсләрин мәгсәдә чатмасына зәманәт верилмир. Сән дуа етмәјиндә ол, бәллидир ки, бу дуанын гәбул имканы чох дејил. Бәли, бир дә ҝөрдүнүз гәбул олунду, лакин буна зәманәт верилмир. Сиз гәти бир тәбии ганунун зиддинә дуа етсәниз, зәманәтин олмасы бәлли дејил; бахмајараг ки, бәзи јерләрдә, шүбһәсиз, дуа ганунлары да јарыб кечир. Лакин дуанын гәбул олундуғуну дејириксә, сизин дуанызын диҝәр илаһи ганунларла зиддијјәтдә олдуғу, јанында әмәлин олмадығы, јахуд дуанын өзүнүн диггәтлә едилмәдији тәгдирдә јенә дә гәбул олунаҹағыны сөјләмирик. Хејр, дуада Аллаһ-Тааладан һәгигәтән истәмәк лазымдыр. Бу дуа гәбул олунур. Әҝәр бу дуанын јанында бөјүк мәгсәдләр јолунда әмәл вә фәалијјәт олса, онун гәбул олунма еһтималы доғрудан да чох олар.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


3919 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...