Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Март 2017

Имам Һәсәнин (ә) јәһуди гоншусу илә рәфтары

Имам Һәсәнин (ә) евинин гоншулуғунда бир јәһуди аиләси јашајырды
Имам Һәсән (ә) чох ҝүзәшт едән, јахшы мүдара едән бир шәхсијјәт иди, она едилән зүлмкарлыглара гаршы дөзүм ҝөстәрәр, она ҝөз јумарды. Дәфәләрлә онун бу хүсусијјәти вә мүдарасы гаршы тәрәфин өз сәһв давранышыны ислаһ етмәсинә сәбәб олмушдур.
İмам Һәсәнин (ә) евинин гоншулуғунда бир јәһуди аиләси јашајырды. Јәһудинин евинин дивары чартламышды вә онун мәнзилинин нәҹасәти имамын евинә кечмишди (Шүбһәсиз, имам һәм нәҹасәтә, һәм дә онун ијинә ҝөрә чох әзијјәт чәкмишди). Јәһудинин бундан хәбәри јох иди. Бир ҝүн јәһудинин арвады һәзрәтин евинә ҝетди вә өз диварларынын чатладығыны, нәҹасәтин имамын евинин диварларына кечдијини ҝөрдү. Дәрһал евинә гајыдыб мәсәләни әринә хәбәр верди. Јәһуди киши имамын јанына ҝәлди вә өз сәһләнкарлығына ҝөрә һәзрәтдән үзр истәди. О, имамын бу мүддәт әрзиндә бу ишә ҝөрә она һеч бир сөз демәмәсинә ҝөрә чох утанды. Имам Һәсән (ә) онун бундан артыг утанмамасы үчүн бујурду: “Ҹәддим Рәсулуллаһдан (с) ешитдим ки, бујурду: Гоншуја меһрибанлыг един”.
Имамдан бу бөјүклүк вә ҝөзәл рәфтары ҝөрән јәһуди евинә гајытды, аилә-ушағынын әлиндән тутуб һәзрәтин јанына ҝәлди вә имамдан хаһиш етди ки, онлары Ислам дининә һидајәт етсин.

Гајнаг: Шәһиди, Мәһәммәд Һәсән, “Төһфәтүл-ваизин”, ҹ. 2, сәһ. 106.
Һазырлады: Сејид Заһир


3179 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...