Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Март 2017

Гәлби Исламла дөјүнмәјәнләрин Ислам ојунлары

Совет һөкүмәти заманында һәм руһаниләр дәниздә гәрг едилир, һәм дә ГМИ адлы руһани идарәси фәалијјәт ҝөстәрирди.
Инди һаггында данышмаг истәдијимиз мәсәлә совет һөкүмәти заманында да мөвҹуд иди. Совет һөкүмәти заманында һәм руһаниләр дәниздә гәрг едилир, һәм дә ГМИ адлы руһани идарәси фәалијјәт ҝөстәрирди. Һәм шаирләр ҝүлләләнирди, Сибирдә чүрүдүлүрдү, һәм дә "Ленин баба", "Сталин дајы" шеирләрини бири диҝәрини әвәзләјирди. Сталин демишкән, дүнјанын ән горхулу диктаторларындан олан бу адам һакимијјәти әлә кечиртдикдә чох сајда руһанини гәтлиам еләди. Әлбәттә ондан әввәлки заманларда да онун гәдәр олмаса да хејли руһани, мүтәфәккир, шаир өлдүрүлмүш, мүхтәлиф јолларла сусдурулмушду. Сталиндән сонракы совет рәһбәрләринин дөврүндә исә заһирдә ҝүја дөвләтин арасы динлә јахшылашды, нечә иллик бузлар әримәјә башлады. Артыг совет мәканында ГМИ адлы идарә, онун шејхи, мүфтиси, молласы, ахунду, газиси, фәтвасы вар иди. Мәсҹидләрдән азан сәси, мәһәррәм ајында "Һүсејн вај!" сәдалары ешидилирди. Бүтүн бунлары – о заманын адамлары јахшы билир ки – совет дүнја дөвләтләринин ҝөзүндән пәрдә асмаға чалышдығы үчүн едирди. Хүсусилә 2-ҹи дүнја мүһарибәсини удандан сонра совет һөкүмәтинин арасы диҝәр гүдрәтли дөвләтләр, бирликләрлә дүзәлмәјә башлады, башга сөзлә иҹтимаијјәтдә бу дөвләт өзүнү сосиал рифаһ дөвләти олмасындан әлавә һәм дә халга ирадә, етигад азадлығы верән бир дөвләт кими гәләмә вермәјә башлады. Әлбәттә, бүтүн бунлар гејд едилдији кими совет һөкүмәтинин бариз һијләләриндән иди. Елә Исламын илк әсирләриндә дә бу ҹүр иди. Бир Мүавијә Исламы вар иди, бир дә Малик Әштәрин мәнсуб олдуғу Ислам. Тарих боју батил әһли өз мејарлары әсасында өзү үчүн "ислам" дүзәлдиб ҹамааты бу "ислам"а дәвәт едибләр. Һәгиги Ислам исә онлар тәрәфиндән нәинки риајәт едилмәјиб, үстәлик һәгиги Ислама риајәт едән Әбузәрр Гәффари кими инсанлар мүсәлман ҹамеәләриндән сүрҝүн едилиб.
Јерли һөкүмәт мүасир дөврдә дүнја дөвләтләријлә бир масада отурмаг ҝүҹүнү өзүндә тапдығы үчүн һәр тәрәфли бу дөвләтләрлә ајаглашмаға чалышыр. Дүнја сијасәти бир јана, өлкә халгынын бөјүк әксәријјәти мүсәлман олдуғу үчүн јерли һакимијјәт диҝәр мүсәлман дөвләтләријлә сых әлагәләр гурур вә Ислам динијлә бағлы олан бир чох тәдбирләрә ев саһиблији етмәјә ҹәһ едир. Әлбәттә, Сталинин репрессијаларыны хатырладан бир һөкүмәтин бу иши Аллаһ ризасы үчүн етдијини һеч бир ағыл саһиби дүшүнмәз. Садәҹә БМТ, АТӘТ вә диҝәр тәшкилатларла арасы јахшы олсун дејә, онларын тәдбирләринә гошулдуғу кими Ислам тәшкилаты вә өлкәләри илә дә арасы јахшы олсун дејә, онлар тәрәфиндән Исламын һимајәчиси кими танынмаг үчүн бу ҹүр аддымлар атырлар. Суал мәгамында исә гандаллајыб һәбсә атдыглары руһаниләри "радикал диндар", "хариҹи дөвләтләрин марагларындан чыхыш едән үнсүрләр" адландырыб өз "исламларыны" тәгдим етмәјә чалышырлар.
Бир нечә ајдан сонра баш тутаҹаг Ислам ојунларына Азәрбајҹанын ев саһиблији етмәси дә һәгиги мәнада ојундан башга бир шеј дејил. Бу һөкүмәт һәгиги Исламы һеч вахт танымајыб, өз "исламынын" ојунларыны кечирир. Мәгсәд даһа чох пул газанмаг вә танынмагдыр. Әслиндә Ислам адына бу ојунларда һеч бир шеј јохдур. Аллаһ да һеч заман ихласы сыфыр һәддә олан бу һөкүмәтә көмәк етмәјиб. Бир нечә ил әввәл "Ислам Мәдәнијјәтинин Пајтахты" олсаг да бу тәдбирин ачылыш мәрасими вә хәтми рүсвајчылыгла гејд едилди. Муғамла, халчачылыгла јола вердикләри тәдбирин гапанма мәрасимдә ачыг-сачыг гызларын ојнамасы бу инсанларын Исламдан анлајышларынын сыфыр олмасыны ҝөстәрди. Ики мәсҹидин дағыдылмасы исә сүбут етди ки, әслиндә бу үнсүрләрин Исламла һеч бир әлагәси јохдур, Исраил, Гәрб дөвләтләринә ҝүја баланслы сијасәт јеритдикләрини ҝөстәрмәк үчүн бу ҹүр аллаһсыз әмәлләрә гол гојмушдулар. Ејнијлә болшевикләрин "Бибиһејбәт" мәсҹидини дағытдыглары кими бу гејри-исламчылар да ики мәсҹиди јерлә јексан етди.
Çох тәәссүф ки, һәмин инсанлара нөвбәти дәфә Ислам ојунлары һәвалә едилиб. Пул, шөһрәт, мәгам, вәзифәдән башга һеч бир шеј билмәјән, Исламдан зәррәҹә анлајышлары олмајан бу инсанлар бу тәдбирләри дә рүсвајчы шәкилдә јола верәҹәкләр. Неҹә ки, индидән руһани һәбс етмәклә өзләрини дүнја милләтләринә рүсвај едибләр.
Һалбуки бундан әввәл һәбс етдикләри руһани Һаҹы Талеһин сәдри олдуғу Мүсәлман Бирлији Һәрәкаты һөкүмәтдән өнҹә бу тәшәббүсү өһдәсинә ҝөтүрмүшдү. Идманла бағлы өзүндә хүсуси бир шөбә јарадан һәрәкат футбол јарышлары тәшкил едиб идмана беләҹә өз төһфәсини вермишди. (Гејд едәк ки, һәмин шөбәјә рәһбәрлик едән шәхсин дә һәбс едилмәси хәбәри јајылыб) Бу јарышларын сајәсиндә иштиракчылар арасында вәһдәт вә үлфәт јаранмаға, Ислама мараг ојанмаға башламышды. Һалбуки Һәрәкатын бу ишдән һәдәфи һеч дә шөһрәт вә пул газанмаг дејилди. Амма һамыја ҝүн кими ајдындыр ки, Ислам Ојунларынын Азәрбајҹанда кечирилмәси һөкүмәтин бојну јоғун идман назиринин васитәсијлә күллү мигдарда пулларын газанмасына хидмәт едир. Әкс һалда суал вермәк ҝәрәк: сиз Ислам ојунларынын тәшкилинә рәваҹ верирсиз, һалбуки Исламын әсас сүтунунун намазы олдуғуну билмирсиниз. Билсәниз, намаз гылдығы үчүн руһанини һәбс етмәздиниз. Билсәјдиниз, намаз уғрунда ҹаныны фәда едән Имам Һүсејнин (ә) гатилләри кими анти-ислам аддымлар атмаздыныз. Сиз Бакы "Ислам Мәдәнијјәтинин Пајтахты" олан илдә мәсҹидләри учурурдунуз, Јәзид ибн Мүавијә дә Кәбә евини манҹанагла јандырмышды. Сиз намаз гылдырдығы үчүн өлкәнин һәтта хариҹи өлкәләрдә танынмыш руһанисини һәбс едирсиниз, һалбуки Кәрбәлада да Имам Һүсејн (ә) гошунунун намаз гылмасына охларла, низәләрлә мане олмаға чалышырдылар.
О заманын Ислам дүшмәнләри төрәтдикләри ҹинајәтләри мүасир дөврүмүздә төрәдән инсанларын Ислам адына тәдбир тәшкил едиб өз мәнфәәтини ҝүдмәсини, Ислам адындан суји-истифадә етмәсини шиддәтлә гынајыр вә бу ишдән Аллаһа пәнаһ апарырыг.


5522 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...