Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Март 2017

Биз ојун үчүн јарадылмамышыг

Дүнјанын немәтләриндән ахирәт үчүн мөһкәм азугә топла.
Бәһлул дејир: Имам Һәсән Әскәрини (ә) ушаг олдуғу бир вахтлар ҝөрдүм. Бир дәстә ушаг ојнајырды, о исә ушаглара гошулуб ојнамыр, нараһат ҝөзә дәјир вә ҝөзләриндән јаш ахырды. Елә фикирләшдим ки, онун да ушаглар кими ојнамаға бир ојунҹағы олмадығы үчүн нараһатдыр. Она јахынлашыб дедим:
- Әҝәр ојунҹағын јохдурса, мән сәнин үчүн ону тапым.
О, бујурду: - Биз ојун үчүн јарадылмамышыг.
- Бәс нә үчүн јаранмышыг?
- Елм вә ибадәт үчүн.
- Елм вә ибадәт үчүн јаранмағымызы неҹә сүбут едирсән?
- Аллаһ Гуранда бујурур: “Јохса сизи әбәс јерә јаратдығымызы вә һүзурумуза гајтарылмајаҹағынызы ҝүман едирдиниз?”
- Хаһиш едирәм, мәнә нәсиһәт верин.
Имам нурани сима вә мәләкути бир әһвалла чох ҝөзәл вә мәнали бир шерлә мәнә нәсиһәт етди.

Шер(ин мәзмуну) беләдир:
Дүнјаны ҝөрүрәм ки, (һәр бир шеји) гојуб ҝетмәјә һазырлашыр. Ајагларыны ҝөтүрәрәк сүрәтлә һәрәкәт едир. Нә дүнја дириләр үчүн әбәдидир, нә дә дириләр бу дүнјада галмајаҹаг. Өлүм вә хошаҝәлмәз һадисәләр дүнјада һамыны өтүб кечирләр вә ҹаванларын ҹаныны алмаг үчүн тәләсирләр.
Бәс, еј дүнјаја мәғрур олмуш вә алданмыш кәс, сакит ол! Дүнјанын немәтләриндән ахирәт үчүн мөһкәм азугә топла.


3257 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...