Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Феврал 2017

Мүслим ибни Әгилин (ә) дөнүб архаја бахдығы сәһнәни хатырлајын!

Сиз ҝөзәл билирсиниз ки, өлкәмиздә диндар да, гејри-диндар да мәһз һакимијјәтин өбашыналығына етираз етдикләри үчүн һәбс едилибләр.
Шејх Сәрдары һәбс едәнләрә јох, архасында намаз гыланлара мүраҹиәт!

Әзиз Масаллы мөминләри, билхүсус Шејх Сәрдарын архасында намаз гылан диндарлар! Аҝаһсыныз ки, өлкәмиздә демәк олар ки, халгын бүтүн тәбәгәләри һакимијјәтдән наразыдыр. Һүгуга сөјкәнәрәк наразылыг билдирмәк һәр бир вәтәндашын конститусјон һаггыдыр. Бу һаггы бизә дөвләтин ана јасасы верир.
Ону да ҝөзәл билирсиниз ки, етиразчы халгын бу мәнада јол вердији ән бөјүк сәһв бир-биринин дәрдинә шәрик олмамасыдыр. Мәсәлән, мүхалифәт лидерләринин әсҝәр өлүмләри аксијаларында фәал иштиракы нәзәрә чарпмырды. Гејри-диндар ҹамаат етираз едиб дејир ки, диндарлар – мәмурлар тәрәфиндән сүни формада гаршыја чыхарылан һиҹаб гадағаларына етираз етдикләри кими рүшвәтхорлуға гаршы һагг сәсләрини уҹалтмырлар. Диндарларын, һиҹаб гадағасындан әзијјәт чәкәнләрин гејри-диндар, гејри һиҹаб әһлиндән умдуглары онларын да һаггы мүдафијә етмәләридир. Исмајыллы да етираз аксијалары баш верәндә бүтүн ҝүнү коммунал проблемләрдән әзијјәт чәкән сумгајытлылар онлара дәстәк олуб Сумгајытда мејданлара төкүлмүрләр. Сумгајытда етиразлар, наразылыглар баш галдыран заман Ләнкәран ҹамааты актив аксијаја гошулмур. Ләнкәранда јолу кәсән ҹамаата Бакыдан самбаллы дәстәк ҝәлмир. Һалбуки, данышанда һәр биримиз халгдан данышырыг.
Əзиз Масаллы мөминләри, билхүсус Шејх Сәрдарын архасында намаз гылан диндарлар! Сиз ҝөзәл билирсиниз ки, өлкәмиздә диндар да, гејри-диндар да мәһз һакимијјәтин өбашыналығына етираз етдикләри үчүн һәбс едилибләр. Амма индијәдәк виҹдан, һиҹаб, һејкәл мәһбусуна раст ҝәлмишдиксә дә намаз мәһбусуна раст ҝәлмәмишдик. Һакимијјәт дәфәләрлә сијасәтчиләри Гәрбә өлкәләри сәфирликләринә ишләмәкдә, руһаниләри Иран аҝенти олмагда, һиҹаб аксијасына чыхан чадралы диндар ханымлары, руһани ханымларыны иранлылар кими ҝејинмәкдә иттиһам едиб сучлајырды. Доғрудур, бунларын һеч бирини индијәдәк сүбута јетирә билмәјибләр. Амма шејх Сәрдары намаз үстүндә тутублар. Елә бир намаз ки, сабаһ, о бири ҝүн бу "ҝүһанла" сизи дә јолда, евиниздә, иш јериниздә габағынызы кәсиб һәбс едә биләрләр. Елә бир намаз ки, бу нә Гәрб сәфирликләринин ҝөстәришидир, нә дә Ирана хас бир шеј дејил. Бу ишдә гәтијјәт ҝөстәрсәк, һеч кәс бизи Ирана ишләмәкдә иттиһам едә билмәз. Чүнки биз намазымызы мүдафијә едирик.
Әзиз Масаллы мөминләри, билхүсус Шејх Сәрдарын архасында намаз гылан диндарлар! Сизләр Шејх Сәрдары мүдафијә етмәкдә һамыдан өндәсиниз. Ахы сизин Шејхә тәшәккүр борҹунуз вар. Узун илләр меһрабда, минбәрдә зәһмәтинизи чәкиб. Һеч һәр намаздан сонра салаватлар зикр едәркән "зәһмәтимизи чәкән пишнамазын саламатчылығына салават зикр еләјәк" демәмисиниз? Инди әмәли олараг саламатчылығына салават зикр етмәјин вахтыдыр. Онун саламатчылығы Аллаһын әлиндәдирсә дә ки, бу ишдә сиз васитә олмалысыныз. Сиз Шејхи тәк бурахдыгдан сонра башга мәсҹидләрин ҹамаатларында зәррә гәдәр шөвг јарада билмәзсиниз. Ахы диҝәр мәзһәбләрдән фәргли олараг шиә мәзһәбиндә имам ҹамаат ҝәрәкдир ки, адил олсун. Сизин адил билиб архасында намаз гылдығыныз шејхи неҹә напак әлләрә бураха биләрсиниз?
Əзиз Масаллы мөминләри, билхүсус Шејх Сәрдарын архасында намаз гылан диндарлар! Елә иш ҝөрүн ки, јенә Шејх намаздан сонра архаја дөнүб сизә үз тутуб "Аллаһгәбул еләсин" десин. Тарихи јада салын: Һәзрәт Имам Һүсејнин (ә) сәфири вә әмиси оғлу олан Һәзрәт Мүслим ибн Әгил (ә) Имам (ә) тәрәфиндән Күфәјә ҝөндәрилди. Инсанлар Имам Һүсејнә (ә) онун васитәсијлә бејәт етмишдиләр. Амма мәлун вали Ибн Зијад Күфәјә дахил олан кими чохларынын ҹанына вәлвәлә дүшдү. Һәзрәт Мүслим (ә) архаја дөнүб өз тәрәфдарларына бахдыгда архасында онлары ҝөрә билмәди. Бөјүк әксәријјәт Һәзрәтдән (ә) үз дөндәрмишди. Сиз исә тарихдән ибрәт алын, Шејх Сәрдарын мәсҹиддә олдуғу кими бајырда, полис бөлмәсинин гаршысында, мәһкәмә просесиндә архасында дајанын. Билин ки, Ислам, әдаләтли инсана игтида (јәни ону өрнәк билмәк) тәкҹә мәсҹидин ичиндә олмамалыдыр. Мәлун вали Ибни Зијадын рәзил һүҹумларынын гаршысында Шејхинизи горумагдан бир ан белә ҝери чәкилмәјин. Мүслим ибни Әгилин дөнүб архаја бахдығы сәһнәни хатырлајын.

П.С. Охуҹулардан риҹа, мүмкүн гәдәр јазыланлар лазымлы үнвана чатдырылсын!


5136 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...