Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Феврал 2017

Зүһур әламәтләри

Бу мөвзуда гејби хәбәрләр вә онларын һәјата кечмәси илә инсанларда әминлик јаранмасы
Суал: Зүһурун һансы әламәтләри нәгл олунур?

Ҹаваб: Рәвајәтләрдә зүһур мөвзусуну арашдырдыгда онун бәзи әламәтләри илә растлашырыг. Бәзи зүһур әламәтләрини нәзәрдән кечирәк:

1. Үммәтин азғын бајраг вә шүарлардан хәбәрдарлығы;
2. Халгын һагга дәвәт олунаҹағы гијамлар барәдә мүждә;
3. Бу мөвзуда гејби хәбәрләр вә онларын һәјата кечмәси илә инсанларда әминлик јаранмасы;
4. Кафирләр Исламы гәбул етмәздән өнҹә дәлил вә мөҹүзә истәјирләр. Зүһурла бағлы хәбәрләр исә ҝерчәкләшдикдә онлар үчүн гәти дәлил олур;
5. Зүһур әламәтләринин һәр бири ҝерчәкләшдикдән сонра халгын бу әгидәјә бағлылығы ҝүҹләнир;
6. Зүһур әламәтләри бирбәбир ҝерчәкләшдикҹә Аллаһ-тааланын кафирләрә гаршы ҹидди әзми дә үзә чыхыр;
7. Мүсәлманларын зүһура һазырлығы вә бу гијама зәминә јаратмалары үчүн әламәтләрин мүстәсна әһәмијјәти вар. Әламәтләр ҝерчәкләшдикҹә мүсәлманларын руһи, сијаси вә игтисади һазырлығы артыр.
8. Инсанда гејби хәбәрләрә мејл олдуғундан зүһурла бағлы хәбәрләр каһинлик кими хүрафатын гаршысыны алыр.
9. Зүһур әламәтләринин мүһүм бир һиссәси Исламын сијаси ҝерчәкликләриндән сајылыр. Мәсуллар өз стратежи мәсәләләринин арашдырылмасында бу әламәтләрә ҹидди јанашмыш, програмларынын тәртибиндә ујғун хәбәрләри нәзәрә алмышлар.
10. Зүһур әламәтләри мөвзусу тәкҹә шиәләрә вә ја мүсәлманлара аид олан бир мөвзу дејил. Бүтүн динләрдә аз вә ја чох бу һәгигәтә инам мөвҹуддур.

Алман јазычысы Һелсил “Хәбәр вә сијасәт” китабында јазыр: “Биз мәсиһиләр инанырыг ки, бәшәр тарихи бир о гәдәр дә узаг олмајан ҝәләҹәкдә бир мәрәкә илә баша чатаҹаг. Һәмин вахт Мәсиһ ҝери гајыдыб бүтүн дири вә өлүләрә һаким олаҹаг.”


4918 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...