Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Феврал 2017

“АТАСЫНЫН АНАСЫ” ЛӘГӘБИ

Әбу Талиб вә һәмчинин Пејғәмбәрә ән бөјүк руһи көмәк ҝөстәрән Хәдиҹеји-күбра бир һәфтәнин ичиндә дүнјадан көчдүләр
ФАТИМӘНИН (С) АТАСЫНА ГАРШЫ МӘСУЛИЈЈӘТ ҺИССИНИН ҜӨСТӘРИҸИСИ

Ҹәнаб Әбу Талибин бир дәрәси варды. Дедиләр ораја ҝедәк. Инди сиз тәсәввүр един, шанлы Мәккәдә исти ҝүнләрдә ҝеҹәләр олдугҹа сојуг олур; јәни дөзүлмәси мүмкүн олмајан вәзијјәт. Бунлар үч ил бијабанларда јашадылар, Аллаһ билир нә гәдәр аҹлыг чәкдиләр, нә гәдәр чәтинлик ҝөрдүләр, нә гәдәр гәм-гүссә ҝөрдүләр. Пејғәмбәрин (с) чәтин дөврләриндән бири орада оланда иди. Бу дөврдә Пејғәмбәримизин мәсулијјәти тәкҹә бир ҹәмијјәти идарә етмәк мәнасында олан рәһбәрлик дејилди. О, чәтинлијә дүшмүш бу инсанларын јанында өз ишини мүдафиә етмәји баҹармалы иди. Билдијиниз кими, вәзијјәт јахшы оланда бир рәһбәрин әтрафына јығышан инсанлар да вәзијјәтдән разы олурлар. Дејирләр Аллаһ атасына рәһмәт етсин ки, бизи белә јахшы вәзијјәтә чыхарыб. Амма чәтинлик ҝөрәндә һамы тәрәддүдә дүшүб дејир ки, о бизи ҝәтирди, биз бу вәзијјәтә дүшмәк истәмирдик.
Əлбәттә, ҝүҹлү иманлылар дајанырлар. Һәр һалда, бүтүн чәтинликләр Пејғәмбәрин чијнинә дүшмүшдү. Бу әснада, чох чәтин руһи вәзијјәтиндә онун архасы вә үмиди олан ҹәнаб Әбу Талиб вә һәмчинин Пејғәмбәрә ән бөјүк руһи көмәк ҝөстәрән Хәдиҹеји-күбра бир һәфтәнин ичиндә дүнјадан көчдүләр. Чох гәрибә бир һадисә иди. Јәни Пејғәмбәр тәк-тәнһа галды. Индијәдәк бир ишчи групун башчысы олсајдыныз бир топлумун мәсулијјәтинин нә демәк олдуғуну биләрдиниз. Белә бир шәраитдә инсан доғрудан да чарәсиз галыр. Бу шәраитдә Фатимеји-Зәһранын (с) ролуну ҝөрүн. Инсан тарихә бахдыгда бу мәгамлары тапмалыдыр. Лакин тәәссүф ки, белә мәсәләләр үчүн фәсил ајырмырлар.
Фатимеји-Зәһра (с) Пејғәмбәрә бир ана, мүшавир вә тәбиб кими олуб вә бурада она “үммү әбиһа”, јәни атасынын анасы демишләр. Бу, о замана аиддир, јәни алты-једди јашлы бир гызын белә олдуғу бир дөврә. Әлбәттә, әрәб мүһитләриндә вә исти јерләрдә гызлар физики вә руһи ҹәһәтдән даһа тез инкишаф едирләр. Мәсәлән, бизим индики 10-12 јашлы гызларымызын инкишафы гәдәр. Бу, мәсулијјәт һиссидир. Бу, бир ҹаван үчүн өрнәк ола билмәзми: бөһран заманы тез мәсулијјәт һисс едиб, фәалијјәтә башламаг, вүҹудунда олан әзәмәтли потенсиалы хәрҹләмәк, јашы мисал үчүн, 50-и өтмүш вә тәгрибән гоҹалмыш атасынын үзүндән гәм-кәдәр гүбарыны силмәк.


3765 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...