Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Феврал 2017

АХИРӘТ ИНАНҸЫНЫН ҺӘЈАТ ТӘРЗИНӘ ТӘСИРИ

Дини дүнјаҝөрүшүн, јәни диндарлығын әсасларындан бири өлүмдән сонракы һәјатын варлығына инанмагдыр.
Ислам дининин әсасларындан бири ахирәт инанҹыдыр. Пејғәмбәр тәлимләринин руһуну тәшкил едән бу инанҹ һаггында ајә вә рәвајәтләр чохдур. Бир чох ајәләрдә дүнја вә ахирәт һәјаты мүгајисә олунур.
Мәада ‒ өлүмдән сонра һәјатын варлығына ики бахыш мөвҹуддур; бәзиләри иддиа едирләр ки, өлүм сондур, икинҹи бахыш исә өлүмдән сонра әбәди һәјатын варлығына дәлилләр ҝәтирир.
Дини дүнјаҝөрүшүн, јәни диндарлығын әсасларындан бири өлүмдән сонракы һәјатын варлығына инанмагдыр. Һәтта пејғәмбәрлијә инанмајан бәзи динләр дә өлүмдән сонракы һәјаты гәбул едир. Археоложи газынтылардан алынмыш нәтиҹәләр сүбут едир ки, мин илләр әввәл јашамыш инсанларда ахирәт инанҹы олуб. Онларын гәбирләриндә ахирәтдә истифадә етмәләри үчүн гојулмуш әшјалар тапылыб. Дини фәлсәфә инсаны инандырыр ки, јашадығымыз дүнја әсл әбәди һәјат үчүн бир мүгәддимәдир. Дүнја һәјаты көрпәнин ана бәтниндә кечирдији һәјата бәнзәјир. Бу көрпә елә бағлы бир мүһитдәдир ки, хариҹдә даһа ҝениш бир дүнјанын олдуғуну һисс едә билмәз.
Гуран инсаны өјрәдир ки, бир мөвзуја диггәтли олмаг үчүн она тәкрар-тәкрар гајытмаг лазымдыр. Намазда илаһи ајәләрин тәкрарланмасы бу дејиләнә бир сүбутдур. Ујғун олараг Гуран инсана ахирәт мөвзусуну тәкрар-тәкрар хатырладыр. «Әнкәбут» сурәсинин 64-ҹү ајәсиндә бујурулур: «Бу дүнја һәјаты әјләнҹәдән башга бир шеј дејилдир. Ахирәт јурду исә шүбһәсиз ки, әбәди һәјатдыр». Башга бир јердә бујурулур: «О ҝүн вај һалына (ахирәти) јалан сајанларын». («Мурсәлат» сурәси, ајә 24.)


6265 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...