Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Апрел 2014

Мөһүр, лого, логотип, емблем, ҝерб,бајраг, шүар...

Бу ҝүн лого форматында сәһнәјә чыхан, әслиндә маһијјәтҹә лого, логотип, емблем, бајраг, шүарла ејни олан ҝерб тарихинә нәзәр салааг ҝөрәрик ки, илк ҝербләр орта әсрләрдә гәрби авропада, Инҝилтәрә вә франсада јараныб. Амма археолоҝи газынтыларда тапылан мөһүрләр ҝөстәрир ки, бүтүн бу символларын тарихи чох гәдимдир. Илк логонун 1896-ҹы илдә јарадылдығы вә Прудентиал Ынсуранҹе ширкәтинә мәхсус олдуғиу дејилир.

Мөһүр, лого, логотип, емблем, ҝерб,бајраг, шүар символ олмагла јанашы инҹәсәнәтдир вә јарадыҹылыг нүмунәси сајыла биләр. Символ үчүн ҝөзәллик бир шәртсә, икинҹи мүһүм шәрт маһијјәтдир. Камил символ өз дашыјыҹысынын идеалы, мәгсәди, јолу барәдә тәсәввүр јарадыр. Әлбәттә ки, әксәр бајрагларда, ҝербләрдә, логоларда мәрһәмәт вә әдаләт тәсәввүрү јаратмаға ҹәһд едилир. Јалныз шејтанпәрәстләр, пиратлар өз бајрагларыны, ҝербләриндә амансызлыг елементләринә јер верир.

Дүнја икијә бөлүндүјү кими символлар да икијә бөлүнүб. Исламда тәһгирә јер олмадығындан мүсәлманлар һеч вахт јад дүшүнҹәни тәһгир едән символлар јаратмыр. Дүшмән үчүн исә һеч әхлаг мејары јохдур. Онлар мүхтәлиф јолларла, о ҹүмләдән символларла Ислам мүгәддәсликләрини ајаг алтына алырлар. 


Дүнјада империализми, бејнәлхалг сионизми горхудан, онда һәјәҹан јарадан ҝербләрдән, логолардан бири (Иран) Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусуна мәхсусдур. Шәмси 1357-ҹи илин (милади 1979) исфәнд, 1358-ҹи илин фәрвәрдин ајларында СЕПАҺ адландырылан ингилаби тәшкилат өз ҝербини јаратмаг үчүн мүзакирәләр кечирди. Үч ҝерб лајиһәси тәгдим олунду. Диггәтли арашдырмалардан сонра һазыркы ҝерб гәбул едилди.
Бу ҝерб үзәриндәки елементләр неҹә изаһ едилир? Ҝербин орта һиссәсиндә “لا”, әрәбҹә инкар билдирән, јох мәнасыны ифадә едән “ла” һәрфләри диггәти чәкир. “لا” Исламда төвһид шүары олан “لا اله الا الله” (ла илаһә илләллаһ) ҹүмләсинин башланғызында јер алыр.
“وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ” (вә әидду ләһум мәстәтәтум мин гуввә) ҹүмләси Гурани-Кәримин Әнфал сурәсинин 60-ҹы ајәсиндән ҝөтүрүлүб. Мәнасы: ”Аллаһын дүшмәнини вә өз дүшмәнинизи горхутмаг үчүн баҹардығыныз гәдәр гүввә тәдарүк един.” Бу ҹүмлә ҝербин јухары һиссәсиндә јерләшир. Ајәдән ҝөрүндүјү кими СЕПАҺын миссијасы Исламын мүдафиәси, ону тәһлүкәләрдән горумагдыр.
Ҝербдә диггәти чәкән даирә јер күрәсинә ишарәдир вә СЕПАҺын дүнја мигјасында һүзуруну ҝөстәрир.
Зејтун будағы тәшкилатын сүлһсевәрлијинә ишарәдир. Әсас сүлһдүр, амма тәҹавүз оланда она лајигинҹә ҹаваб верилир.
Силаһ тутумунш сағ әл гүдрәт, ҝүҹ нишанәсидир. Сүлһү позан һәр бир тәҹавүзкар силаһ ҝөтүрмүш вә јумруг тәк сыхылмыш әлдән ҹаваб алаҹаг.
СЕПАҺ бејнәлхалг миссијаны үзәринә ҝөтүрдүјүндән ҝербдә Иран сөзүнү ҝөрмүрүк. Ҝербдә тәшкилатын јарандығы ил (шәмси 1357) гејд олунуб.

Nur-az.com


6029 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...