Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Феврал 2017

Әһли-Бејтә (ә) мәһәббәт мәним вүҹудумдадыр!

Әҝәр дүнјада бир арзу етмәк истәсән, нә арзулајарсан?
Имам Казимин (ә) сәхавәти халг арасында мәшһур иди. Тарихчиләрин јекдилликлә јаздыгларына әсасән, имам Казим (ә) бүтүн вар-дөвләтини, һеч бир тәшәккүр вә миннәтдарлыға еһтијаҹ дујмадан Аллаһ јолунда јохсуллара пајлајырды. Имам еһтијаҹлы шәхсләрә танынмаз вә мәхфи шәкилдә јардым едирди ки, тәшәккүр етдикләри заман ону танимасынлар. Елә буна ҝөрә дә, ҝеҹәләр вә һава гаранлыг олдуғу заман јохсулларын јанына ҝедәрди. Еһтијаҹ саһиби еһсан едән шәхсин ким олмасыны билмәдији вә һарадан ҝәлдији һагда мәлуматы олмадығы һалда, имамын сәхавәтиндән бәһрәләнирди. Ики јүз вә дөрд јүз динарлыг кисәләри онлара сәдәгә верирди. Бу пул кисәләри ағырлыгда вә чохлугда дилләр әзбәри иди. Һәтта, ҹамаат арасында белә дејилирди: “Мусанын (ә) пул кисәләрини алан шәхсин касыблыгдан шикајәт етмәси тәәҹҹүблү олар”.
Бир јохсул киши имам Казимин (ә) јанына ҝәлди вә јохсуллугдан шикајәтләнәрәк деди:
- Әҝәр јүз дирһәмим олсајды, онунла тиҹарәт едәрдим вә касыбчылыгдан јаха гуртарардым. Имам ҝүләрүзлүклә она деди:
- Мән сәндән бир суал сорушаҹағам. Онун ҹавабыны верә билсән, истәдијин мигдардан он дәфә чох мәбләғи сәнә верәҹәјәм”.
- Сорушун.
- Әҝәр дүнјада бир арзу етмәк истәсән, нә арзулајарсан?”
- Арзу едәрдим ки, Аллаһ мәнә көмәк етсин ки, дин гардашларыма јардым едә билим вә онларын ҹанларыны дүшмәнин тәһлүкәсиндән горујум.
- Нә үчүн бизимлә достлуғу арзу етмирсән?
- Бу достлуг вә мәһәббәт мәним вүҹудумдадыр. Бу достлуғу мәним вүҹудумда гојдуғу үчүн Аллаһа шүкүр едирәм. Она ҝөрә дә мәндә олмајан бир шеји арзу едирәм.
- Јахшы ҹаваб вердин. Әһсән сәнә!
Сонра һәзрәт она ики мин дирһәм вериб бујурду: “Бу пул илә фир (она “мазу” вә ја “мазы” дә дејирләр) алгы-сатгысы ет. Чүнки о гуру олур вә аз зијан ҝөрүр”.
Јохсул киши имамын дедији кими етди вә јашајышы чох јахшылашды.

Һазырлады: Сејид Заһир


4517 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...