Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Јанвар 2017

Имам Һәсән Әскәринин (ә) еһтијаҹлылара јардымы һаггында мараглы әһвалат

Имам Һәсән Әскәри (ә) Самирәдә јашајыр. О чох сәхавәтли инсандыр. Ҝәл онун јанына ҝедәк вә чәтинлијимизи она данышаг. О мүтләг бизә көмәк едәр.
Имам Һәсән Әскәринин (ә) дөврүндә Мәһәммәд ибн Ибраһим адлы бир ҹаван вар иди. О, ата-анасы илә бирликдә кичик бир евдә јашајырды. Онлар мадди чәктинлик ичәрисиндә идиләр. Һәр ҝүн өтдүкҹә вәзијјәтләри бир аз да ағырлашырды. Бир ҝүн Мәһәммәд атасына дејир:
- Атаҹан! Буна бир чарә тапмаг лазымдыр, белә олмаз.
Аһыл киши олан атасы дејир:
- Бизи бәдбәхтликдән гуртара биләҹәк јалныз бир јол вардыр.
- О һансы јолдур?
- Имам Һәсән Әскәри (ә) Самирәдә јашајыр. О чох сәхавәтли инсандыр. Ҝәл онун јанына ҝедәк вә чәтинлијимизи она данышаг. О мүтләг бизә көмәк едәр.
Мәһәммәд вә атасы сәфәр азугәсини ҝөтүрүб Самирәјә тәрәф јола дүшүрләр. Јол арасында
атасы Мәһәммәдә дејир:
- Сәнин фикринҹә, бизим вәзијјәтимизин дүзәлмәси үчүн нә гәдәр пула еһтијаҹымыз вар?
Мәһәммәд бир аз фикирәшдикдән сонра дејир: - Беш јүз дирһәм бизә бәс едәр. Әҝәр бу пулу мәнә версә, ики јүз дирһәминә ҝејим вә јашајыш васитәләри аларыг, ики јүз дирһәми илә борҹларымызы өдәјәрик, галан јүз дирһәми илә дә бир мүддәт долана биләрик.
Мәһәммәд ҹаван иди. Үрәјиндә арзу едирди ки, еј каш имам мәним өзүмә ајрыҹа үч јүз дирһәм верәјди. Әҝәр үч јүз дирһәмим олса, онун јүз дирһәминә өзүм үчүн јашајыш васитәләри алардым. Јүз дирһәминә дә бир ат алыб Ҹәббил шәһәринә ҝедиб орада атымла ишләјиб пул газанардым. Галан јүз дирһәмини дә сәфәр үчүн хәрҹләјәрдим.
Мәһәммәд белә фикирләшир, сонра исә өз-өзүнә дејирди: Анҹаг бу гәдәр пул лап чохдур. Индики зәманәдә һеч кәс јохсул бир аиләјә сәккиз јүз дирһәм көмәк етмәз. Јох! Јох! Имам бу гәдәр пулу бизә вермәјәҹәк.
Онлар јолларына давам едиб Самирәјә чатдылар. Сораглајыб имамын евини тапдылар вә гапыны дөјдүләр. Бу вахт бир нәфәр гапыны ачыб деди:
- Әли ибн Ибраһим вә оғлу Мәһәммәд сизсиниз?
Онлар тәәҹҹүблә гапыны ачан кишијә бахдылар. О, бизим адымызы һарадан билир?! Гоҹа киши һејрәт ичәрисиндә деди:
- Бәли, мән Әли ибн Ибраһим, бу да оғлум Мәһәммәддир.
Онлар ичәри дахил олдулар. Имам Һәсән Әскәринин (ә) һүзуруна ҝәлиб салам вердиләр. Имам ҝүләрүзлүклә онларын саламынын ҹавабыны верди вә онлара јемәк ҝәтирилмәсини тапшырды. Мәһәммәд вә атасы чох аҹмышдылар. Иштаһа илә јемәкләрини једиләр вә бир аз истираһәт етдиләр.
İмам, Мәһәммәдин атасына үзүнү тутуб бујурду: “Еј Әли, нә олмушдур? Индијә кими нијә бизим јанымыза ҝәлмирдин?
Әли деди: Еј Пејғәмбәрин өвлады! Белә бир ишдән өтәри сизин јаныныза ҝәлмәјә утанырдым. Сонра имам бир кисә пулу Әлијә вериб деди: “Бу кисәдә сәнин истәдијин гәдәр беш јүз дирһәм вардыр. Онун ики јүз дирһәминә палтар вә евә лазым олан шејләри ал. Ики јүз дирһәмини борҹуна вер вә јүз дирһәмини дә ҝәләҹәк хәрҹләрин үчүн сахла”. Сонра Мәһәммәдә дә бир кисә пул вериб деди: “Бу истәдијин үч јүз дирһәмдир. Онун јүз дирһәминә үрәјин истәдији кими ат ал, анҹаг Ҹәббилә ҝетмә. Ишләмәк истәсән, Сурәјә (ја Савра) ҝет. Орада вәзијјәтин даһа јахшы олаҹаг”.
Мәһәммәд һејрәтлә имама бахырды. О, инди ҹамаатын имамы бу гәдәр севмәләрини баша дүшүрдү. Инди дәрк едирди ки, имамын елми Аллаһ тәрәфиндәндир вә о, Пејғәмбәрин (ә) өвлады вә ҹанишинидир.

Һазырлады: Сејид Заһир


4513 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...