Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Јанвар 2017

20 ил Гуранла вурушду, сонда бүтүн елми ишләрини јандырды...

Нәһајәт ки, мән бу китабда нөгсан тапдым!
Австралијалы елм адамы Маккени Һуман бир ҝүн Гуранда бир ајәјә раст ҝәлир вә дејир: Нәһајәт ки, мән бу китабда нөгсан тапдым!
"Нәһајәт, онлар (Таифдәки, јахуд Шамдакы) гарышга вадисинә ҝәлиб чатдыгда бир гарышга (гарышгаларын падшаһы) деди: "Еј гарышгалар! Јуваларыныза ҝирин ки, Сүлејман вә ордусу өзләри дә билмәдән сизи (ајаглары алтында) басыб сындырмасынлар!" (Нәмл 18, "Гарышга сурәси").
Мәсәлә бурасындадыр ки бу ајәдә кечән "Јәһтимәннәкум" фели әрәб дилиндә шүшәнин сындырылмасына дејилир. Јәни бу кәлмәнин алтернативи јохдур вә әрәбләр шүшәнин сынмасына "Јәһтимәннәкум" дејәрләр.
Мәнтиги бахымдан заһири мәнада алимин иддиасы доҝрудур. Чүнки "сындырмаг" вә "әзмәк" фәргли-фәргли мәна дашыјан кәлмәләрдир вә заһирән бурда "Јәһтимәннәкум" - "Сындырарлар" јеринә дүшмүр.
Әслиндә Маккени өзү дә әрәб дилини билән шәхс олдуҝундан бу мәсәләдә иддиа едир вә бу барәдә дүз 5 ил Гуранын әлејһинә нечә-нечә китаблар јазыр.
Нәһајәт бир ҝүн Алманијада кечирилән елми симпозиума гатылыр. Орда узун узады чыхышлар едир вә тәдбирин сонунда Алман тәбиәтшүнас Шрөдер Һајнҝелдорф ону өз евинә гонаг апарыр. Гонаҝына дарыхмамаг үчүн тәбиәт барәсиндә үмумдүнја зоологларын енсиклопедик нәзәријјәсини верир.
Маккени бир гәдәр охудугдан сонра шок олур. Ҝеҹәнин бир аләми гышгырмаға башлајыр.
Ев саһиби сорушур:
-"Сизә нә олду?"
Маккени:
-"Ҹәнаб, бурда јазыланлар доғрудур?"
Ев саһиби:
-"Әлбәттә ки доғрудур. Мән сизә үмумдүнја зоологларын нәзәри, елми кәшфләрини вермишәм, неҹә мәҝәр?"
Маккени:
-"Елә бу дәгигә мәнә билет сифариш верин, евә гајытмалыјам, елә бу дәгигә!!!"
Мәсәлә бурасындадыр ки зоолоҝија елминә ҝөрә гарышгаларын бәдәнләринин үз габыҝы 70 фаиз шүшә елементләриндән ибарәтдир. Јәни, гарышганын заһири бәдән гәлиби 70 фаиз шәффаф шүшәдир.
Әҝәр сиз минләрлә гарышгалары овуҹунузда сыхсаныз, онларын неҹә хырчылдајараг шүшә кими сындығыны ҝөрәрсиниз.
Мәһз бу үздән дә, Һикмәтли вә Бәнзәрсиз Алим Аллаһ ајәдә "Лә Јәһтимәннәкум" - "Сындырмаг" кәлмәсини ҝәтирир.
Маккени 20 ил әрзиндә јаздығы бүтүн елми ишләрини јандырды вә онлара рәдд јазараг өз сәһвини етираф еләди.


9298 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...