Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Јанвар 2017

Имам Әлинин (ә) ушаглыг дөврүнә аид бир хатирә

Бир ҝүн имамын сүд гардашы һәмин гујунун јанына ҝәлди вә аз галды ки, башы үстә гујуја дүшсүн.
Ҹабир рәвајәт нәгл едиб дејир ки, Имам Багир (ә) мәнә бујурду:
Бәни-Һилал тајфасындан олан бир гадын һәзрәт Имам Әлинин (ә) дајәси олмушдур. Бу гадын һәзрәтин сүдәмәр дөврүндә она сүд вермиш вә ону сахламышдыр. Бу гадынын бир оғлу вар иди вә имам Әлинин (ә) сүд гардашы сајылырды. О, һәзрәтдән он бир ај вә бир нечә ҝүн бөјүк иди. Онларын евләринин јахынлығында бир гәдим су гујусу вар иди. Бир ҝүн имамын сүд гардашы һәмин гујунун јанына ҝәлди вә аз галды ки, башы үстә гујуја дүшсүн. Һәзрәт Әли (ә) өзүнү она јетирмәк истәди. Бу вахт хејмәнин кәндири онун ајағына долашды. Анҹаг һәзрәт хејмәнин кәндирләрини ајағында чәкәрәк өзүнү сүд гардашына чатдырды, онун бир ајағындан вә бир әлиндән јапышды. Ушағын сәсинә онун анасы ҝәлди вә бу сәһнәни ҝөрәндә һејрәтдә галды. О, (елә һејрәтләнмишди ки, оғлуну гујуја дүшмәкдән хилас етмәк әвәзинә) гышгырараг өз тајфасынын адамларыны сәсләди: - Еј мәним гәбиләмин адамлары, еј мәним тајфам! Ҝәлин ҝөрүн бәрәкәтли Әли оғлуму гујуја дүшмәкдән неҹә сахлајыб.
Һамы ораја топланды вә бу сәһнәни ҝөрдүләр. Сонра онларын һәр икисини су гујусундан узаглашдырдылар. Ҹамаат о јашда бир ушағын ҝүҹүндән вә Әлинин (ә) өз ајағына долашмыш хејмә кәндирләрини һансы ҝүҹлә вә һансы сүрәтлә чәкиб апарараг гардашыны хилас едә билмәсиндән һејрәтә ҝәлдиләр.


5530 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...