Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Јанвар 2017

Имам Әлинин (ә) Төвратдан сечдији 12 кәлам

Еј Адәм өвлады! Мән сәни севирәм, сән дә Мәни сев
Һәзрәт Әли (ә) бујурур: Төвратдан он ики ајә сечиб әрәб дилинә тәрҹүмә етдим вә ҝүндә үч дәфә онлара нәзәр салырам:
1. Еј Адәм өвлады! Нә гәдәр ки, Мәним сәлтәнәтим әбәдидир рәһбәрләрдән, рәисләрдән горхун олмасын.
2. Еј Адәм өвлады! Нә гәдәр ки, Мәним хәзинәләрим долудур, башгасына үмидвар олма.
3. Еј Адәм өвлады! Нә гәдәр ки, Мәни тапырсан, башгасы илә үлфәт јаратма, чүнки, истәнилән вахт чағырсан сәнә јахын вә сәнә гаршы меһрибанам.
4. Еј Адәм өвлады! Мән сәни севирәм, сән дә Мәни сев.
5. Еј Адәм өвлады! Нә гәдәр ки, Сират көрпүсүндән кечмәмисән архајын олма.
6. Еј Адәм өвлады! Һәр шеји сәнин үчүн јаратмышам, сәни исә Өзүм үчүн, Мәндән неҹә гачырсан?!
7. Еј Адәм өвлады! Сәни илк өнҹә торпагдан, сонра нүтфәдән јаратдым, нүтфәни чејнәнмиш әт парчасына чевириб сәни хәлг етдим.
8. Өзүнә хатир Мәнә гәзәбләнирсән, лакин, Мәнә ҝөрә өзүнә гәзәбләнмирсән.
9. Мәним гојдуғум вәзифәләри иҹра етмәк сәнин өһдәнә дүшүр, сәнин рузин исә Мәним өһдәмә. Сән вәзифәләрини јеринә јетирмәкдән бојун гачырсан да, Мән өз өһдәмдә оланы–бәндәмин рузисини вермәји даим јеринә јетирирәм.
10. Еј Адәм өвлады! Һамы сәни өзләри үчүн истәјир, Мән исә сәни сәнин өзүндән өтрү истәјирәм. Елә исә Мәндән гачма.
11. Неҹә ки, Мән сәндән сабаһын вәзифәләрини тәләб етмирәм, сән дә Мәндән сабаһын рузисини тәләб етмә.
12. Әҝәр, өз гисмәтинә разы олсан, сәнин гәлбини вә бәдәнини раһат едәрәм, јох әҝәр, наразы олсан сәндә дүнјаја гаршы тамаһ јарадарам. Нә гәдәр ардынҹа гачсан да өз гисмәтиндән башга бир шеј әлә ҝәтирә билмәзсән.


5709 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...