Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Јанвар 2017

“Еј Әли, сән вәзифәни јеринә јетирдин.”

Каш, инди Мәдинәдә бабамыз Пејғәмбәрин (с) гәбри кәнарында олајдыг...
Һәзрәт Әли (ә) јаралы һалда јатаға дүшдүјү заман өвладлары бир-бир ҝәлиб Һәзрәтин әл-ајагларындан өпәрәк дејирдиләр: Атаҹан, сәни бу һалда ҝөрмәјимиз бизи јаман үзүр. Каш, инди анамыз Фатимә (әһ.) сағ олајды вә бизә тәсәлли верәјди. Каш, инди Мәдинәдә бабамыз Пејғәмбәрин (с) гәбри кәнарында олајдыг вә дәрдимизи она дејәјдик. Аһ, гүрбәт әлиндән, аһ јетимлик әлиндән...
Онларын дәрдли шивәнини ким ешидирдисә, ихтијарсыз ағлајырды. Имам Әли (ә) исә онлары бир-бир гуҹаглајыб дејирди: Сәбирли олун. Мән сизин бабаныз Мәһәммәд (с) вә ананыз Фатимәнин (әһ.) јанына ҝедирәм. Кечән ҝеҹәләрин бириндә јухуда Пејғәмбәрин (с) көјнәји илә үзүмүн тозуну силдијими ҝөрдүм. О, мәнә бујурду: “Еј Әли, сән вәзифәни јеринә јетирдин.” Бу јуху өлүмә дәлаләт едир.


5220 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...