Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Апрел 2014

Бир ҝүлләјә ики довшан!

Полис “нурчу” ады илә Ҝүләнин дүшмәнләрини һәбс едир

Ҝөјчајда һәбс едилмиш вә нурчу олдуғу иддиа едилән шәхсләр Ҝүлән һәрәкатына гаршы вә Әрдоғана јахынлығы илә билинән Сунгурлар һәрәкаты мәнсубларыдыр.

Ҝөјчај рајон полис идарәсинин јајдығы мәлуматда ҝөстәрилирди ки, Уҹар рајонунда Азәрбајҹан вә Түркијә вәтәндашларындан ибарәт 60-70 нәфәрлик групун олдуғу евә басгын едилиб.

Һәмин евә топлашан шәхсләрин олдугҹа нүфузлу вә ағсагалл нурчу олдуғу иддиа едилән Түркијә вәтәндашы “Фырынҹы аби” ләгәбли Ҝүләҹ Меһмет Нуринин кимлијини арашдырдыг.

Беләликлә, һәм “Фырынҹы аби”нин, һәм дә диҝәр Түркијә вәтәндашлары олан Гочоғлу Һиммәт Ујар Гадир, Ујар Мустафа Камал, Гараҝөзоғлу Нурәддин, Өмәр Ҝүзәддәмирчинин Ҝүлән дүшмәни олмасыны ашкарладыг.

“Фырынҹы аби” ләгәбли Ҝүләҹ Меһмет Нури адлы шәхсин тәблиғи үчүн ачылмыш азаркеш сәһифәсиндән дә (“фан паҝе”) ҝөрүндүјү кими, һәмин шәхсләр Ҝүләнин Сәид Нурси дүшүнҹәләринә хәјанәт етдији фикриндә олан адамлардыр вә Сунгурлар һәрәкаты кими таныныр (Һәмин Фејсбук сәһифәсинин линки: һттпс://www.фаҹебоок.ҹом/фиринҹиаҝабеј)


Хатырладаг ки, Азәрбајҹан полисинин 11 апрел тарихиндә Јасамалда кечирдији вә 41 шәхсин сахланылмасы, 2 нәфәрин һәбси илә нәтиҹәләнән әмәлијјатда да Фәтуллаһ Ҝүләнә рәгиб олан сунгурчулар һәдәфә алынмышды.

1929-ҹу илдә Түркијәнин Ефлани бөлҝәсиндә дүнјаја ҝәлән Мустафа Сунгур Кастамону Ҝөлкөј Институтунда мүәллимлик ихтисасына јијәләниб вә бир мүддәт дәрс дејиб. Даһа сонра Сәид Нурси илә таныш олан М.Сунгур онун ән јахын көмәкчиси вә силаһдашы олуб. Сәид Нурсинин өлдүјү ҝүнә гәдәр (С.Нурси 1960-ҹы илдә дүнјадан көчүб – К.Р.) Мустафа Сунгур онун ән јахын көмәкчиси олуб вә һәрәката хидмәт едиб. Сәид Нурсинин өлүмүндән сонра “нур тәләбәләри” арасында баш верән бөлүнмәдән сонра Мустафа Сунгурун рәһбәрлик етдији “Сөзләр” групу јараныб. Ајрыҹа бир ҹамаат кими формалашан “Сөзләр” групу ејни заманда “Мустафа Сунгур ҹамааты” вә ја садәҹә “сунгурчулар” кими дә таныныр. Мустафа Сунгур бир нечә дәфә Азәрбајҹана да ҝәлиб. Пајтахт Бакыда олуб вә шимал бөлҝәләринә сәфәр едиб. Мустафа Сунгурун Бакыда, еләҹә дә Азәрбајҹанын бәзи шимал бөлҝәләриндә тәрәфдарларынын олдуғу һагда мәлуматлар даһа әввәл дә медиада јајылыб. Сунгурчулар даһа чох евләрдә топлашыр, бәзи мәлуматлара ҝөрә, әсасән Сәид Нурсинин әсәрләрини - “Рисалеји Нур” охујур, бирҝә ибадәтләр тәшкил едирләр. Мустафа Сунгур 2012-ҹи ил декабрын 1-дә Истанбулда вәфат едиб.

ахар.аз


5379 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...