Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

Сизә вердијим пул Имам Садигин (ә) иди

“Инсанын хошбәхтлијинин камалы инсанлар арасында сүлһ јаратмаға тәлаш етмәкдир”
Әбу Һәнифә Саигул-һаҹҹ дејир:
Мәнимлә күрәкәним арасында ирс бөлҝүсү үзәриндә сөз-сөһбәтимиз дүшмүшдү. Мүфәззәл бизим јанымыздан өтүрдү. О, бизим далашдығымызы ҝөрәндә бир мүддәт орада дајаныб, бизә бахды. Сонра деди: “Бизим евимизә ҝәлин”.
Биз онун евинә ҝетдик. Мүфәззәл өзүндән дөрд јүз дирһәм верәрәк бизи барышдырды вә бизим арамыздакы ихтилафы һәлл етди.
Мүфәззәл сонра деди: “Сизә вердијим бу пул өзүмүн дејилди. Имам Садиг (ә) мәнә ҝөстәриш вермишдир ки, һәр вахт бизим сәһабәләримиздән ики нәфәринин арасында дава-далаш дүшсә, онларын арасында сүлһ јарадым вә барышдырым, онун (Имам Садигин) малындан бу иш үчүн хәрҹләјим. Бәс сизә вердијим бу пул Имам Садигин (ә) иди”. (1)
Һәдис:
İмам Әли (ә) бујурур: “Инсанын хошбәхтлијинин камалы инсанлар арасында сүлһ јаратмаға тәлаш етмәкдир”. (2)
Гајнаглар: “Биһарул-әнвар”, ҹ. 47, сәһ. 57-58.

Гүрәрул-һикәм, һәдис 9361.
Һазырлады: Сејид Заһир


3899 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...