Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

ГАДЫНЫН ИНСАНИ МӘГАМЫ

Гадына гаршы тарихи зүлм кишидән чох олмушдур
Гадын вә кишинин Ислам тәрзинә гајыдышы

Әввәлдә өз Ислам етигадымы бәјан етмәји лазым билирәм. Биз дүшүнүрүк ки, киши вә гадын өзләринин лајигли иҹтимаи мәгамларыны әлдә етмәк истәјирләрсә, ҝәрәк ислами кимлијә малик гадын вә кишијә чеврилсинләр.
Доғрудур, гадына гаршы тарихи зүлм кишидән чох олмушдур. Лакин бир чох ҹәмијјәтләрдә кишиләр дә чох зүлмә мәруз галмышлар; әлбәттә, гадын ҹинси тәрәфиндән јох, мүстәмләкә гурулушлары, зорла јеридилән мәдәнијјәтләр вә бүтүн инсанијјәтә гаршы иҹра олунан әзиҹи үсуллар тәрәфиндән. Буна әсасән, демәк олар ки, киши дә гадын кими тарих боју өзүнүн һәгиги инсани шәхсијјәтинин әсас һиссәсини әлдән вермиш вә өзүнә өзҝәләшмишдир. Киши дә өзүнүн әсл кимлијинә гајтарылмалыдыр. Бу гајдаја әсасән, белә нәзәрә чарпыр ки, һәм гадын вә һәм киши Ислам кимлији олан киши вә гадын формасына гајытмалыдырлар.

Исламын гадын һаггында дәјәрләндирмәси 

Фатимеји-Зәһранын (с) доғум ҝүнү хатирәси Исламын бахышында вә Ислам гурулушу сајәсиндә мүсәлман гадынын кимлијинә вә гадынларын уҹа дәјәринә диггәт јетирилмәси үчүн мүсәлман гадынлара фајдалы бир фүрсәтдир...
İслам һәм мәнәвијјат, дүшүнҹә вә инсани дәјәрләр мејданында, һәм сијаси фәалијјәтдә, һәм дә һамысындан үстүнү, аилә саһәсиндә гадына зүлм едән ҹаһилијјәтин гаршысында дајанды. Гадын вә киши зәрури олараг аилә адлы кичик бир ҹәмијјәт тәшкил едирләр. Әҝәр ҹәмијјәтдә дүзҝүн дәјәрләндирмә олмаса, гадына зүлм олунан биринҹи јер аиләнин дахили олаҹаг. Ислам һәр үч мејданда дәјәрләндирмә апармышдыр.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


5062 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...