Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Јанвар 2017

Имам Әлинин (ә) мүсәлманлара вәсијјәти

Мән дүнән сизинин рәһбәриниз идим, бу ҝүн исә сизләр үчүн ибрәт вә өјүдәм
Имам Әли (ә) өмрүнүн сон ҝүнләриндә мүсәлманлара вәсијјәт едәрәк бујурур:
Еј ҹамаат! Мән (сизләрә) вәсијјәт едиб тапшырырам ки, Аллаһа һеч нәји шәрик гошмајын. Мәһәммәдин (с) сүннәсини (һөкмләрини) зај етмәјин. Бу ики сүтуну (Аллаһын бирлији вә һәзрәти Пејғәмбәрин шәриәтини) горујуб сахлајын вә (наданлыг вә азғынлыг зүлмәтиндә сәрҝәрдан галмајасыныз дејә) бу ики чырағы јандырын. Бир-бириниздән бу ики шејдән узаг вә пәрән-пәрән дүшмәјәнә гәдәр гынаг вә мәзәммәт олунмазсыныз. (Аллаһын вә Пејғәмбәрин (с) ҝөстәришинә табе олмағы чәтин санмајын, чүнки) Аллаһ-тәала сизләрдән һәр биринә тагәти вә гүдрәти гәдәр вәзифә тапшырмыш, наданлара ҝүзәшт етмишдир. Сизин Аллаһыныз меһрибан бир Аллаһ, дининиз мөһкәм бир дин вә рәһбәриниз (һәзрәт Пејғәмбәр (с) вә јол ҝөстәрән имамлар (ә) бүтүн илаһи һөкмләрдә) биликли бир рәһбәрдир.
Мән дүнән сизинин рәһбәриниз идим, бу ҝүн исә сизләр үчүн ибрәт вә өјүдәм. Сабаһ исә сиздән ајрылаҹағам. Аллаһ мәнә вә сизләрә рәһмәт етсин.
Бу бүдрәјән јердә ајаг гојдуғум јер мөһкәм олса, (бу дүнјада сағ галсам,) демәли, (Аллаһын гәза- гәдәринә разы олдуғума вә Онун истәдијиндән башга шеји истәмәдијимә ҝөрә) бу сизин мурадыныздыр, сизә јахшыдыр. Әҝәр ајағым бүдрәсә (өлүм мәни һагласа), демәли, биз ағаҹ будагларынын көлҝәсиндә, күләкләрин әсдији јердә вә јерлә ҝөј арасында топланыб, мәһв олан вә нишанәләрини јердәки күләкләрин јох етдији булудларын сајәсиндә олмушуг. Мән сизин гоншунуз идим вә бир мүддәт бәдәним дә сизә јолдаш иди. Тезликлә һәрәкәтдән сонра сакитләшмиш, данышдыгдан сонра сусмуш ҹансыз бәдәними ҝөрәҹәксиниз. Мәним һәрәкәтсизлијим, ҝөзләрими өнүмә дикмәјим вә әзаларымын сакитлији сизләр үчүн ибрәт олсун. Чүнки бу һал ибрәт ҝөтүрәнләр үчүн һәр бәлағәтли сөһбәтдән, һәр гәбул едилмиш сөздән даһа нәсиһәтлидир. Мәним сизләрлә видалашмағым, ајрылмағым достлары ҝөрүшүнә ҝәлән бир кишинин ајрылығына вә видалашмағына бәнзәр. (Гијамәт ҝүнүндә Аллаһын әдаләт дәрҝаһында сизинлә ҝөрүшәҹәјәм.) Сабаһ мәнимлә олдуғунуз ҝүнләри хатырлајаҹагсыныз. (Мән дүнјадан көчдүкдән, Бәни-Үмәјјә вә башгалары һакимијјәтә ҝәлдикдән сонра мәним гәдрими биләҹәксиниз.) Мәним фикирләрим сизә чатаҹаг. Мәним јерим бошалдыгдан вә орада башга бириси дајандыгдан сонра мәни таныјаҹагсыныз.


6713 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...