Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Јанвар 2017

Имам Һүсејнә (ә) ағламағын фәзиләтини инкар едәнин агибәти

“Еј Пејғәмбәрин гызы, сусузам”.
Әлламә Мәҹлиси “Биһар әл-әнвар” китабында Имам Һүсејнин (ә) фәзиләтини инкар едән шәхсин әһвалатыны нәгл етмишдир.

Һадисә белә олмушдур:

Сејид Әли Һүсејни дејир: Имам Әли ибн Муса әр-Рзанын (ә) һәрәминин јахынлығында јашајан мөминләрдән бир дәстәси мәһәррәм ајынын онунҹу ҝүнү (Ашура ҝүнү) бир јерә топлашыр. Онлардан бири Имам Һүсејнин (ә) шәһадәтинә аид мәгтәл һадисәләрини охумаға башлајыр вә Имам Мәһәммәд Багирин (ә) бу рәвајәтинә јетишир: “Һәр кәсин ҝөзләриндән Имам Һүсејнин (ә) мүсибәтинә ҝөрә милчәјин бир ганады ағырлығында јаш ахарса, Аллаһ онун ҝүнаһларыны бағышлајар. Һәтта онун ҝүнаһлары дәнизин үзәриндәки көпүкләр гәдәр олса да”.
Мәҹлисдә елм вә алимлик иддиасында олан надан бир киши дә вар иди. О, бу рәвајәтә етираз едәрәк деди: “Бу рәвајәт дүзҝүн дејил вә ағыл буну гәбул едә билмәз”. 

Ону нә гәдәр баша салмаға тәлаш етсәләр дә о, өз дедијиндән дөнмәди вә Имам Һүсејнә (ә) ағламағын бу гәдәр фәзиләтли ола билмәсини гәбул етмәди, һәдисин дүзҝүн олмамасыны сүбут етмәјә чалышды. Хүласә, бу мөвзуда мүназирә гызышды вә мәҹлис дағылды. 

Һәмин ҝеҹә о киши јухуда ҝөрүр ки, Гијамәт бәрпа олмушдур вә ҹамаат һамар бир јердә топлашыблар, тәрәзиләр гурашдырылыб, (сират) көрпү(сү) чәкилиб, өлчү вә һесаб апаратлары гојулуб, әмәл китаблары пајланыб, ҹәһәннәм шөләләниб вә ҹәннәт бәзәниб. О, ҝөрүр ки, чох исти бир јердә дајанмышдыр вә бәрк сусузлајыб. Су ахтармаға башлајыр, анҹаг нә гәдәр ахтарса да тапа билмир. Саға-сола бахыр, ҝөрүр ки, ени вә узуну чох бөјүк олан бир һовуз вар. Өзлүјүндә фикирләшир ки, бу һәмин сују гардан сојуг, балдан ширин олан Көвсәр һовузудур. Һовузун јанында вүҹудларынын нуру бүтүн мәхлугата сачан, әјинләринә гара палтар ҝејинмиш, чох гәмли вә һүзүнлү дајанмыш ики киши вә бир гадын дајанмышдыр. Өз-өзүнә дејир: Ҝөрәсән бунлар кимдирләр? Она дејирләр: “Онлар һәзрәт Мәһәммәд Мустафа (с), Мүртәза Әли (ә) вә Фатимә Зәһрадыр”.
Јенә өзлүјүндә фикирләршир ки, бәс ҝөрәсән онлар нијә гара ҝејиниб, нијә бу гәдәр ағлар вә гәмлидирләр?
Јенә она дејирләр: “Бәс, бу ҝүн Һүсејнин (ә) гәтлә јетирилдији Ашура ҝүнү дејилми? Онлар буна ҝөрә гәмли вә һүзүнлүдүрләр”.

О, ики аләмин ханымларынын ханымы һәзрәт Фатимәјә (ә) тәрәф ҝедәрәк дејир: “Еј Пејғәмбәрин гызы, сусузам”.
Һәзрәт она етинасызлыгла бахыр вә бујурур: “Сән, зүлм илә гәтлә јетирилмиш ҹанымын парасы, ҝөзүмүн нуру оғлум Һүсејнин мүсибәтинә ағламағын фәзиләтини инкар едән шәхс дејилсәнми?! Аллаһ ону (Һүсејни) өлдүрәнләрә, она зүлм едәнләрә вә су ичмәјә гојмајанлара ләнәт етсин”.

“Биһар әл-әнвар”, ҹ. 44, сәһ. 293.
Һазырлады: Сејид Заһир


6260 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...