Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Јанвар 2017

Имам Һәсән Әскәридән (ә) һәјәҹан тәбили

"Ширк инсанлар арасында зүлмәт ҝеҹәдә гара өртүк үзәриндәки гарышганын тәрпәнишиндән дә ҝизлидир."
Һиҹрәтин 232-ҹи илинин Рәбиус-сани ајынын 8-дә он биринҹи имамымыз Һәзрәт Имам Һәсән Әскәри ағанын мүбарәк мөвлуд ҝүнүдүр. Бу мүнасибәтлә Имам Заман ағаны, бүтүн әһлибејтсевәрләри тәбрик едирик.
İмам Һәсән Әскәри ағанын сәадәтли тәвәллүд ҝүнү мүнасибәтијлә Һәзрәтдән (ә) нәгл едилән мүһим бир һәдиси гејд етмәк истәрдик. Мәлумдур ки, бизим мәсумлардан (ә) нәгл едилән бүтүн һәдисләрә еһтијаҹымыз вар. Бу һәдисләри ҝәрәк өз һәјатымызда риајәт едәк. Амма һәдисләр ичәрисиндә елә әдисләр вар ки, хүсуси бир нөгтәјә ишарә еләмир, инсанын бүтөв бир һәјатыны, һәјатын мүхтәлиф саһәләрини әһатә едир. Бу һәдисләрдән бириндә Һәзрәт имам инсанлары ширкдән чәкиндирәрәк бујурур: "Ширк инсанлар арасында зүлмәт ҝеҹәдә гара өртүк үзәриндәки гарышганын тәрпәнишиндән дә ҝизлидир." Бу јердә суал олуна биләр ки, нә үчүн бир јандан имамлар (ә) заманында төвһидин, Ислам дининин ҝениш јајылдығыны тарихдә гејд едирләр, диҝәр тәрәфдән имам нә үчүн бу ҹүр бујурур? Ахы, үммәт ичиндә баш галдыран һагсызлыглар, худбинлик, тәкәббүрлүк, мүхтәлиф гәлб мәрәзләри олдуғу һалда нә үчүн имам арадан ҝетмиш ширк, бүтпәрәстлик мәсәләләринә тохунур.
Имам Һәсән Әскәри аға имамлар арасында ән аз јашамыш имамдыр. Һиҹри 260-ҹы илә гәдәр, јәни ҹәмиси 28 ил јашамышдыр. Амма елә бир һәдис бујурур ки, инсанын һәјатынын бүтүн мәрһәләләриндә, ҹаванлығында, гоҹалығында, һәтта өлүм ајағында белә онун дәрдинә дәјәҹәк бир һәддәдир. Әслиндә Һәзрәт Имам бурада ширкин ашкар нөвүндән данышмыр. Бурада Аллаһа бүтпәрәст олмагла шәрик гошмагдан сөһбәт ҝетмир. Бурада сөһбәт ҝизли ширкдән ҝедир. Ҝизли ширк одур ки, инсан бир иши әнҹам верәркән, бир анлыг гәфләтә дүшүр вә Аллаһы унудур. Нәтиҹәдә һәмин иш Аллаһ үчүн дејил, Аллаһдан гејриси үчүн едилмиш олур. Һәгигәтән дә бу мәсәлә ҝүнүмүздә даим өз тәравәтини горујуб сахлајан мәсәләдир. Бу елә бир хәстәликдир ки, һәтта ҝүнүнүн јарысындан чохуну ибадәтлә кечирән шәхс белә бу мәрәздән мүмкүндүр әзијјәт чәксин. Бу ишин ҝизли ширк һесаб едилмәси она ҝөрәдир ки, бу ширкдән һеч ким хәбәр тутмаз. Һәтта чох заман ширкин бу нөвүнүн садир олдуғу шәхс белә бунун фәргиндә олмур. Бир дә ајылыр ки, Аллаһы унудуб, чох бөјүк ҝүнаһа мүртәкиб олуб. Бүтүн ҝүнаһларын, налајиг әмәлләрин көкүндә әслиндә елә бу мәсәлә дуруб, јәни Аллаһдан гафил олмаг вә Аллаһдан гејрисини, Ондан габаға салмаг.
Мүасир дүнјамыз да бу мәрәздән сығорталанмајыб. Әсрләр кечмәсинә бахмајараг бу нурани һәдиси һәр заман тәкрарламалыјыг. Һәтта һәјатымызын шүарына чевирмәлијик бу һәдиси. Имам ширк мәрәзиндән данышаркән елә бу мәрәзин әлаҹыны да һәмин һәдисдә ҝөстәриб, садәҹә мәзкур шәклиндә дејил, елә мәхфи шәкилдә. Имам тапшырыр ки, нә гәдәр бу мәрәз ҝизли олса да, сиз даим әмәлләринизи тәфтиш един вә мүтләг бу ҝизлилији һисс едәҹәксиниз.
Дини терминолоҝијада бу мәрәзин ады ријадыр. Ҹәмијјәтдә ријакарлыг ҝүнү-ҝүндән артыр. Чох заман ҝөрүрсән ки, инсан ријадан узаг олмаг үчүн бүтүн имканлара саһибдир. Әлбәттә, илк бахышдан белә ҝөрүнүр. Мәсәләнин дәринлијинә ҝетдикдә ҝөрүрсән ки, әслиндә ријаны дармадағын едән гүввә ихласдыр. О, исә ихласа саһиб олмадығы үчүн ријаја дүчар олур. Амма әзиз имамларымыз бизи даим ихласлы олмаға сәсләјиб. Һәтта, Имам Һәсән Әскәри (ә) зәманәсинин залым һөкүмәти тәрәфиндән һәбсә салындыгда, залым башчы тәрәфиндән ән дашгәлбли инсанлар зинданда мәмур тәјин едилсәләр дә, онлар Имам Һәсән Әскәри ағанын әхлагындан, зөһдүндән ибрәт алыблар, бирдән-бирә һәјатлары дәјишиб. Белә бир чәтин шәраитдә, залым режимин сојуг зиндан диварлары арасында белә Аллаһы унутмамаг, ријадан узаг олмаг, ихлас әһлинә чеврилмәји имамларымыз бизә мирас гојуб. О ики дашгәлбли мәмурдан инсан дүзәлдән гүввә Имамын ихласы вә ихлас үзәриндә гурулан ҝөзәл әмәлләри олуб. Неҹә ки, Имам Садиг (ә) бујурур ки, бизим үчүн дилләриниздән башга бир шејлә дәвәтчи олун. Јәни Аллаһ јолуна тәкҹә дилинизлә дејил, әмәлинизлә дәвәт един. "Дилләриниздән башга бир шејдән" мәгсәд анҹаг әмәл ола биләр. Әслиндә, әмәллә дәвәт олмаса диллә едилән дәвәтин нәинки фајдасы јохдур, үстәлик зәрәрләри мүшаһидә едиләҹәк дәрәҹәдә бариздир. Нурани һәдисдә шиәләрә мүраҹиәт едилиб. Һәр ики имам һәјәҹан тәбили чалыб. Ихлас, Аллаһ үчүн олмаг, Аллаһда олмаг вә ихлас үзәриндә доғру-дүрүст әмәлләр етмәк.


4395 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...