Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Јанвар 2017

Мән "әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәр үчүн гијам етдим” демәкдә Имамын (ә) мәгсәди нә иди?

Јахшылығын әмри вә пислијин гадағасы јалныз имам Һүсејнин јох, бүтүн пејғәмбәрләрин, имамларын, мөминләрин вәзифәсидир
Мән әмр бе мәруф (јахшылығын әмри) вә нәһј әз мүнкәр (пислијин гадағасы)

Ҹаваб:
İмам Һүсејнин (ә) бу сөзләри әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәрин әһәмијјәтини билдирир.
Әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәр бүтүн ибраһими динләрдә пејғәмбәрләрин, имамларын вә мөминләрин әсас вәзифәси кими танытдырылыр. Бу сырф шәри вәзифә дејил. Бу вәзифә пејғәмбәрләрин ҝөндәрилмәсинин әсас сәбәбидир. Чүнки мадди аләм јахшылыгларын вә писликләрин, һаггын вә батилин, зүлмәт вә нурун, фәзиләт вә рәзиллијин мүбаризә мејданыдыр. Илаһи динләр јахшылыг вә пислији танытдырыр, јахшылығы әмр едир вә пислијә гадаға гојур.
İслам Пејғәмбәри (с) бу барәдә бујурур: “Әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәр едән шәхс јер үзүндә Аллаһын, илаһи китабын вә Аллаһын рәсулунун ҹанишинидир.” (“Мизанул-һикмәт”, ҹ. 3, с. 80.) Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәр” шәриәтин сүтунудур.” (“Ғүрәрүл-һикәм”, ҹ. 2, с. 400.)
Гураны-кәрим мөминләрдә јахшылығын әмри вә писијин гадағасы хүсусијјәтини намаз вә зәкат кими хүсусијјәтләрдән габаг хатырладыр. (“Төвбә”, 7)
İмам Багир (ә) бир һәдисдә бујурур: “Әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәр пејғәмбәрләрин јолу, салеһләрин мәрамыдыр. Диҝәр ваҹиб ишләр бу ваҹиб әмрин сајәсиндә ҝерчәкләшир. Јолларын асајиши, газанҹларын һалаллығы, дүшмәнләрин инсафа вадар едилмәси, бир сөзлә бүтүн ишләр онун сајәсиндә мүмкүн олур”. (“Үсуле-кафи”, ҹ. 5, с. 55.)
Демәк, јахшылығын әмри вә пислијин гадағасы јалныз имам Һүсејнин јох, бүтүн пејғәмбәрләрин, имамларын, мөминләрин вәзифәсидир. Амма имам Һүсејнин (ә) вахтында јахшылыгла пислик елә гатма-гарышыг дүшмүшдү ки, динин варлығы үчүн тәһлүкә јаранмышды. Имам Һүсејн (ә) Исламын јалныз әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәр сајәсиндә дирчәләҹәјинә әмин иди. Она ҝөрә дә өз гијамынын мәгсәди кими әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәри ҝөстәрирди. (“Биһарул-әнвар”, ҹ. 44.)


3826 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...