Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Декабр 2016

Имам Әлинин (ә) гонаға һөрмәти

Имам Әли (ә) бујурду: “Сәнин гардашын сәндәндир, сәндән ајры дејил
Бир киши оғлу илә бирликдә имам Әлинин (ә) евинә гонаг ҝәлди. Һәзрәт Әли (ә) јериндән галхыб, онлары гаршылады вә чох бөјүк һөрмәтлә онлары евин ән јахшы јериндә әјләшдирди вә өзү дә онларын гаршысында отурду. Јемәк вахты чатды. Јемәк ҝәтирдиләр вә јемәк јејилди. Јемәкдән сонра имам Әлинин (ә) гуламы Гәмбәр әл јумаг үчүн дәсмал, тешт вә афтафаны ҝәтирди. Әли (ә) онлары Гәмбәрин әлиндән алыб гонағын әлләрини јумаг үчүн габаға ҝетди. Гонаг өзүнү ҝеријә чәкиб деди: “Еј Әмирәлмөминин! Бу рәвадырмы Аллаһын ҝөрдүјү бир һалда сиз Аллаһын јанында олан бу бөјүк мәгамынызла мәним әлимә су төкәсиниз?” Имам Әли (ә) бујурду: “Сәнин гардашын сәндәндир, сәндән ајры дејил. Аллаһ ҝөрүр ки, сәнин дин гардашын (мән) хидмәтиндә олмаг истәјир. Саваб бир ишә мане олмаг истәјирсәнми?"
О киши јенә имтина етди. Сонда һәзрәт Әли (ә) ону анд верди ки, мөмин гардашыма хидмәт етмәк шәрәфинә наил олмаг истәјирәм, мәнә мане олма.
Гонаг утанҹаг һалда разы олду. Һәзрәт Әли (ә) бујурду: “Хаһиш едирәм, әлини раһатлыгла ју. Елә ју ки, санки Гәмбәр сәнин әлинә су төкүр, сән дә белә раһат әлини јујурсан. Хәҹаләт чәкмәји кәнара гој”.
Гонағын әлини јудугдан сонра оғлу Мәһәммәд ибн Һәнәфијә деди: “Оғлунун әлини сән ју. Мән сәнин атан олдуғум үчүн атанын әлини јудум. Сән дә оғлунун әлини ју. Әҝәр бу оғланын атасы бурада олмаса иди вә тәкҹә оғлу гонағымыз олсајды, мән өзүм онун әлини јујардым. Анҹаг Аллаһ ата вә оғул бирликдә бир јердә оларкән онлар арасында еһтирам вә һөрмәт ҹәһәтиндән фәрг гојулмасыны севир”. Мәһәммәд атасынын әмри илә дуруб гонағын оғлунун әлини јуду.


4526 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...