Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Декабр 2016

Имам Һәсән Әскәринин (ә) шиәләрә 8 нәсиһәти

Сизи әманәтдар биләнә гаршы әманәтдар олун
Имам Һәсән Әскәри (ә) бир һәдисдә өз шиәләринә нәсиһәт едәркән бујурур:

Сизә төвсијә едирәм ки:

1. Аллаһдан горхун.
2. Дининиздә тәгвалы олун.
3. Аллаһа хатир чалышын.
4. Доғру данышын.
5. Сизи әманәтдар биләнә гаршы әманәтдар олун – истәр јахшы инсан олсун, истәрсә дә пис.
6. Сәҹдәләринизи узадын.
7. Гоншуларынызла јахшы давранын ки, һәзрәт Муһәммәд (с) елә буна ҝөрә ҝөндәрилмишдир.
8. Ҹамаатла бирҝә намаз гылын, онларын дәфн мәрасимләриндә иштирак един, хәстәләринә баш чәкин, һүгугуларыны өдәјин.

Чүнки сиздән һәр һансы бириниз дининдә тәгвалы, сөзүндә доғру вә (әмәлиндә) әманәтдар олуб, ҹамаатла ҝөзәл рәфтар едәрсә, дејәҹәкләр ки, шиә белә олар! Бу ишләр бизи севиндирир.


5535 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...