Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Декабр 2016

АХИРӘТ НЕМӘТЛӘРИНИН ДҮНЈА НЕМӘТЛӘРИНДӘН ҮСТҮНЛҮЈҮ

Ајә вә рәвајәтләр инсаны дүнја бәр-бәзәјинә ҝөз дикмәмәјә чағырыр.
Әлбәттә ки, бүтүн немәтләр, рузиләр Аллаһдандыр. Амма даһа үстүн шәрафәтә, дәјәрә малик олан шејләри Аллаһ өзүнә аид билдирир. Мәсәлән, јер үзүндә олан бүтүн евләр (мәсҹидләр) Аллаһындыр. Амма Кәбә еви хүсусилә она аид едилир. Бу хүсусијјәт «изафеји-тәшрифи», јәни «шәрафәт әлавәси» адланыр. Башга бир мисал: Бүтүн ҹанлыларын малик олдуглары руһ Аллаһын әтасыдыр. Амма Аллаһ-тәала јалныз инсандакы руһу өз руһу адландырыр: «Мән она сурәт вериб руһумдан үфүрдүјүм заман, сиз она сәҹдә един» .

Бүтүн дүнја немәтләри инсанын имтаһаны үчүн бир васитәдир. Аллаһ јалныз ахирәт немәтләрини нәзәрдә тутдуғундан, дүнја немәтләрини Аллаһ рузиси адландыра билмәрик. «Әнфал» сурәсинин 67-ҹи ајәсиндә бујурулур: «Сиз пуч дүнја малыны истәјирсиниз. Аллаһ исә ахирәти газанмағынызы истәјир». Төвбә сурәсинин 55-ҹи ајәсиндә охујуруг: «Мүнафигләрин нә маллары, нә дә өвладлары сәни тәәҹҹүбләндирмәсин. Аллаһ онларла анҹаг мүнафигләрә дүнја әзабы вермәк, кафир олдуглары һалда ҹанларыны алмаг истәр». Аллаһ-тәала һәзрәт Пејғәмбәрә (с) бујурур ки, дүнјапәрәстләр үчүн биринҹи әзаб вар-дөвләт топламаг, сонра исә ону горумагдыр. Буна ҝөрә дә һәјатын ширинлијини дадмазлар. Өләндә дә мин бир зәһмәтлә топланмыш вар-дөвләтин әлдән чыхдығыны ҝөрүб изтираб чәкәрләр!

Дүнјапәрәстләр бир өмүр зәһмәтлә, башгаларына зүлм-ситәмлә, инсанларын һаггына тәҹавүз етмәклә гәпик-гәпик јығдыглары пулу бир дәфәлик әлдән верәрләр. Аллаһ-тәала онларын дөзүлмәз нараһатчылыгла кафир олараг өләҹәкләрини бәјан едир. Белә бир өлүм һәмин имтаһанын дәһшәтли нәтиҹәсидир. Аллаһ бу тәбирләрлә инсаны дүнјаја вурғунлугдан чәкиндирмәк истәјир.
Ајдын олду ки, ајә вә рәвајәтләр инсаны дүнја бәр-бәзәјинә ҝөз дикмәмәјә чағырыр.


4596 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...