Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Декабр 2016

Инсанын гәлбиндә дүнја мәһәббәтинин јерини Аллаһ мәһәббәти тутарса...

Һәгиги мәһбубуну танымаг истәјән инсан арам вахтларда нә барәдә дүшүндүјүнә дигәт јетирмәлидир
АЛЛАҺА ДИГГӘТ, ОНУН НЕМӘТЛӘРИ, МӨМИНЛӘРИН ДҮШҮНҸӘ ВӘ БАХЫШЫ

Гәлби башгаларына мәшғул олан инсан камиллијә доғру пәрваз едә билмир. Амма Аллаһын лүтфү илә бәндәнин гәлби башга мәгсәдләрдән тәмизләндикдән сонра јүксәлмәк асанлашыр. Биз, адәтән, ишләримизи дүнја меһвәриндә гуруруг. Ән бөјүк һүнәримиз о ола биләр ки, өз истәкләримизә шәри јолла чатаг. Ишимизи тамамладыгдан сонра јенә дүнја сөһбәти гызышыр. Әҝәр инсанын гәлбиндә дүнја мәһәббәтинин јерини Аллаһ мәһәббәти тутарса, инсан ибадәт вә ишдән сонра да бүтүн сөһбәтләрини илаһи меһвәр әсасында гурар. Инсан сакит һалда олдугда, јуху заманында гәлбиндә мөһкәмләнмиш мөвзулар һаггында дүшүнүр. Һәгиги мәһбубуну танымаг истәјән инсан арам вахтларда нә барәдә дүшүндүјүнә дигәт јетирмәлидир. Гәлбиндә илаһи мәһәббәтә јер верәнләр истәр иш, истәр истираһәт вахты Аллаһ вә Онун әта етдији немәтләр барәдә дүшүнәрләр. Аллаһ достлары Аллаһын хүсуси немәтләриндән бәһрәләнирләр. Әслиндә һәмин немәтләр дүнјапәрәстләр үчүн дәјәрли ҝөрүнмүр.

Ашигин мәшугла ишарәси вар.
Анлајармы буну газ отаранлар?!


Мераҹ һәдисиндә бујурулур: “Гәлб ҝөзүнү вә гәлб гулағыны ачарам ки, гәлби илә ешитсин вә гәлби илә мәним ҹәлал вә әзәмәтими ҝөрсүн.” Бәли, инсанын заһири ҝөз вә гулағындан әлавә, батини ҝөз вә гулағы да вар. Гурани-кәримдә охујуруг: “Кафирләрин заһир ҝөзү кор олмаса да, гәлб ҝөзләри кордур.” (“Фәҹр”, 46.) Әсил кор гәлб ҝөзү кор оландыр. Илаһи мәһәббәт әһли үчүн исә Аллаһ гәлб ҝөзү вә гәлб гулағы ачар. Гәлб ҝөзү вә гәлб гулағы ачылмыш инсана дүнја чох әһәмијјәтсиз ҝөрүнәр. Нә гәдәр ки, гәлб ҝөзүмүз ачылмајыб дүнја вә ахирәт һаггындакы һәгигәтләри дәрк едәси дејилик. Анадан кор доғулмуш инсан дүнјанын неҹә ҝениш олдуғуну дәрк етмәдији кими, бәсирәт ҝөзү ачылмајан инсан да ахирәт аләмини дәрк едә билмир. Һәдисин давамында бујурулур: “Она дүнјаны дар, дүнја ләззәтләрини исә дадсыз едәрәм.”


6654 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...