Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Декабр 2016

Әһли-бејт (ә) ниҹат ҝәмисидир

Аллаһ сизи нур шәклиндә јаратды, әрш әтрафында дүздү ки, биз инсанлара миннәт гојсун
Әһли-бејтин (ә) пак руһлары Аллаһын ирадәси илә нурланан вүҹудларына рәғмән бүтүн мөвҹудлардан өнҹә мәрһәмәт үфүгүндә доғмушлар. Илаһи әрш әтрафында дөврә вурмуш бу вүҹудлар Аллаһ-тәаланын һәмд-сәна дәрјасында гол ачмышлар. Аллаһ инсанларын һидајәти үчүн онлара миннәт гојду вә онларын һәр биринә мүнасиб дөврдә пак руһ әта етди. Онлар халг арасында ашкарланды.
“Ҹамиеји-кәбирә” зијарәтиндә охујуруг: “Аллаһ сизи нур шәклиндә јаратды, әрш әтрафында дүздү ки, биз инсанлара миннәт гојсун. Сизи адынын зикр олунасы евләрдә гәрар верди...” Сиз Рәһманын әршиндә дөврә вуруб дүзүлдүјүнүз вахт Нуһун ҝәмиси кими туфана дүшмүшләр үчүн гуртулуш олдунуз. Сизи бурулғана дүшәнләрә гуртулуш васитәси кими танытдырды. Зијарәтдә охујуруг: “Аллаһ сизи әзизләринин ән шәрафәтли јеринә, өзүнә јахынларын ән үстүн мәнзилләринә, елчиләринин ән үстүн дәрәҹәләринә чатдырды...”


3225 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...