Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Апрел 2014

Милјонлар газаныб, иҹарәдә јашајан режиссор...

Ҹәбһәдән киноја ҝәлмиш, аншлаг јарадан филмләр әрсәјә ҝәтирмиш улдуз режиссор Деһнәмәки илә сөһбәт (јахын саатларда)

 

Милјонлар газаныб, иҹарәдә јашајан режиссор...

 

Деһнәмәки пулларыны һараја хәрҹләјир?

 

Иран кинорежиссору Деһнәмәки чәкдији филмләрдән әлдә етдији пуллары һара хәрҹләмәси илә бағлы дејиб: “Бәзиләри дејир ки, Деһнәмәки Лексусда (баһалы автомобил маркасы) ҝәзир. Белә дејил, садә бир Тајотом вар.”

 

4,5 милјард түмәнә сатылмыш уғурлу “Мераҹиһа” филминин режиссору Мәсуд Деһнәмәки РадиоҸаван шәбәкәси илә сөһбәтиндә дејиб:

 

“Бу филм Иран Ислам Республикасы киносунун мәһсулудур. Онун продүсери телевизијанын биринҹи шәбәкәсидир. Елә буна ҝөрә филм телевизијада ҝениш тәблиғат имканы газанды. Амма дүшүнмүрәм ки, бу филм башга филмләрдән чох тәблиғ олунуб.”

 

“Новруз (ҝүнләри үчүн чәкилмиш) филмләринин тәблиғинә телевизијада әдааләтлә јер вердиләр. Әлбәттә, бизим филм даһа тез екрана чыхмышды. Ики һәфтә новруз филмләриндән габаг һазыр иди. Һәр һалда тәблиғат филмин хәрҹләри сырасындадыр, һамы тәблиғат үчүн мүәјјән мәбләғ ајырыр. Биз дә истисна дејилдик.”

 

“Росваји” филмим “Мераҹиһа” филмимдән чох аз тәблиғ едилди. Амма о да јахшы сатылды. Филм чәкән адам тәблиғат мәсәләсинә биҝанә гала билмәз.”

 

“Филмләри фәргли тәблиғинә етираз едәнләр јахшы билир ки, филм бејтүлмалла (халгын пулу илә) чәкилмир. “Хәтте-виже” филминин продүсери тәблиғат шәбәкәсинин рәһбәрләриндәндир. Өз нүфузундан истифадә етди, һәтта әјаләт телевизијасында филм ҝүндә 30 дәфә тәблиғ олунур.”

 

“Бир филм телевизијада чох тәблиғ олунурса, бу о демәк дејил ки, һәмин филм баһа сатылаҹаг. Елә филмләр вар ки, кино салонларында бу филмә билет тапылмыр, амма һәмин филм телевизијада бир дәфә дә тәблиғ олунмајыб. “Росваји” филмини өтән ил бајрамда һазырламышдым. “Һовзе-нәггаши”, “Гаидеје-тәсадоф”, “Теһран 1500”, “Режиме-тәлаји” филмләри илә рәгабәтдә “Росваји” һеч бир тәблиғатсыз даһа јахшы сатылды.”

 

“Дүнја һәјатыны ев, машында ҝөрәнләр мәним Лексусда ҝәздијими дејир. Амма белә дејил. Садә бир Тајотам вар.” “Росваји”дә бир диалог варды: ”Ҝөр сән сигарети чәкирсән ја сигарет сәни чәкир!” Бәзиләри дүшүнүр ки, машына миниб. Әслиндә машын онлары миниб. Мән һәмишә чалышмышам ки, машыны минәнләрдән олум.”

 

“Инсанын бир Прајды (ән уҹуз марка автомобил) олсун, амма инсан олсун. Инсан машына, мал-мүлкә саһиб олмалыдыр, гул јох. Бәзиләри  тәзә машын аланда селлофаныны гопармыр, бунунла да дүнјаја әсир олдуғуну ҝөстәрир.”

 

“Газандығым пуллары һара хәрҹләјирәм? Үзәриндә 20 ил иш ҝетмиш 80 ҹилдлик, 100 мин сәһифәлик Мүгәддәс Мүһарибә енсиклопедијасыны малијјәләшдирмишәм. “Ихраҹиһа” трилоҝијасындан әлимә ҝәлән бүтүн пуллары бу лајиһәјә хәрҹләмишәм. Кинодан ҝәлән пуллар белә хәрҹләнир.”

 

“Иҹарә евдә јашајырам. Һәр ај иҹарә вермәк мәсулијјәтиндән горхдуғум үчүн еви рәһнә (ев саһибинә борҹ ады илә мүәјјән мәбләғдә пул верилир ки, һәмин пулла газанҹ әлдә етсин) кирајәләјирәм. Јемәк, ҝејим хәрҹләри бир милјон түмән (тәгрибән 350 доллар) тутур. Бәзән бу еһтијаҹы да өдәмәк чәтин олур. Үмумијјәтлә, чох вахт сәнәт адамларынын газанҹы хәрҹи илә дүз ҝәлмир.”

 

“Журнал чап едән заман ишчиләрин маашыны верә билмирдим. Мүһарибәдән тәзәҹә гајытмәшдым, мадди проблемләрлә үзләшдим. Ишсиз идим. Атамдан пул истәмәјә утанырдым. Мүһарибәдә биринҹи дәфә јаралананда әлими ҹибимә салдым, ҝөрдүм ки, пул да гана булашыб. Бир 50 түмәнлик иди. О заман үчүн бөјүк пул иди. Һәмин пулу хатирә олараг өмрүмүн сонунадәк сахлајаҹағымы дүшүнрдүм. Имкансызлыг елә ҝүҹ ҝәлди ки, һәмин пулун ганыны тәмизләмәјә башладым. Хәрҹләмәјә мәҹбур идим.”


Чох јорулмушам. Филм чәкмәк һәвәсим галмајыб. Чәкдијим азсајлы филмләрә үст-үстә 30 милјард хәрҹләниб. Бу бизим өлкәдә 100 филмин бүдҹәсинә бәрабәрдир.”

 

“Һаггымда дејилән кинајәли сөзләр гәлбими гырыр, ишчи һәвәси өлдүрү. Бәзи адамлар ҝөзләмәдијим сөзләр данышыр. Гој иттиһам етсинләр, амма инсафла! Јахшы билирләр ки, 5 филмин бөјүк газанҹы Иран киносунун ихтијарында олуб. Мән продүсер дејиләм. Мәнимлә ишләјән коллектив, бу пулдан пај аланлар бизим кино ишчиләридир. Јерсиз иттиһамлар мәни үзүр. ”

 

“Мераҹиһа” филми Теһранын Вәлиәср мејданындакы Гүдс киносалонуну бағланмаг тәһлүкәсиндән хилас етди. Бу салон ишыг, супулуну верә билмирди. “Мераҹиһа” салону бу чәтин вәзијјәтдән чыхарды. Киносалонларын бағланмасы мәдәнијјәтимизә зәрбәдир. “Мераҹиһа” белә бир зәрбәнин гаршысыны алды. Кино хадимләри бизә тәшәккүр әвәзинә тәнә вурур.”

 

“Биз филмә билетләри јары гијмәтә сатдыг. Бу тәкҹә бизим филмә аид олмады. “Воруде ағајан мәмну”, “Дәрбәнд” филмләринә дә билет јары гијмәтә сатылды. Буна ҝөрә иттиһам едилирик, санки адам өлдүрмүшүк. Һәтта шәһәр мерини бизә шәраит јаратдығы үчүн гынајырлар.”

 

“Мөвзуја комплекс јанашмаг лазымдыр, һашијә мәсәләләр үзәриндә дајанмаг мәдәнијјәтимәзә фајда вермир. Диггәти өлкәнин мәдәнијјәти јох, шәхсләрә  јөнәлтмәк дүзҝүн дејил. Бүтүн ролларына дөвләт бүдҹәсиндән пул алан адамлар вар ки, өмүрләрини бизим газанҹымызы һесабламаға сәрф едибләр. Бу һал мәни кинодан сојудур.”

 

“Мәним чох охуҹусу олан “Шәләмчә” журналымы  ислаһатчылар бағладылар. Сонра “Ҹәбһә” јурналынын нәшринә башладым. Бу журналы да үсулчулар гападылар. О гәдәр инҹидим ки, әкинчиликлә мәшғул олмаға гәрар вердим. Сонра баша дүшдүм ки, ишим ади дејил, ону кәнара гоја билмәрәм. “Јохсуллуг вә ҝүнаһ”, “Һансы Истиглал, һансы персполис?” филмләрини чәкдим. Бәзиләри бу филмләрин хүсуси аудиторијаја аид олдуғуну десәләр дә, халг филмләри һәвәслә гаршылады. Сонра “Ихраҹиһа” филминә јол ачылды. Амма һазырда филм чәкмәк истәмирәм. Һамы билир ки, мән филмләрими хүсуси секторун һимајәси илә чәкмишәм. Бу филмләр јахшы да сатылыб... ” 

 

Nur-az.com

 

 

 
7671 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...