Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Декабр 2016

Ики елм чешмәсинин мүбарәк тәвәллүд ҝүнү

Ислам Пејғәмбәри (с) дүнјаја ҝәлән заманларда дин, илаһи һөкмләр аз инсанлар тәрәфиндән риајәт едилирди
Мүбарәк Рәбиул-әввәл ајынын он једдинҹи ҝүнү дүнја ики нурун зүһур етмәсијлә ишыгланмышдыр.

Рәбиул-әввәл ајы әзиз Ислам Пејғәмбәри Һәзрәт Муһәммәдин (с) вә Һәзрәт Имам Садигин (ә) мүбарәк тәвәллүд ҝүнләридир. Әзиз Ислам Пејғәмбәри (с) дүнјаја ҝөз ачдыгда бир чох гәрибә һадисәләр баш вермишдир. Һәмин һадисәләрин баш вермәси һансыса мүһүм бир һадисәдән хәбәр верирди. Бир вахт ҝәләҹәк бу ҝүндә доғулан көрпә бүтүн дүнјаја Аллаһын шәриәтини јајаҹаг, инсанлары һагг јолуна дәвәт едәҹәк, онлара дүнја вә ахирәт сәадәтини ҝөстәрәҹәкдир.

Әзиз Ислам Пејғәмбәри (с) өзүндән сонра – рәвајәтдә дә бујурулдуғу кими – он ики хәлифәнин ҝәләҹәјинә ишарә етмишдир. Һәмин он ики хәлифә гурејшдәндир вә адлары бир-бир Һәзрәт тәрәфиндән зикр едилмишдир. Аллаһ-Тәаланын бу хәлифәләриндән бири олан Һәзрәт Имам Садигин (ә) мүбарәк тәвәллүд ҝүнү Аллаһ Рәсулунун (с) сәадәтли тәвәллүдүјлә үст-үстә дүшүр. Бири мүбарәк дини ҝәтириб, инсанлара чатдырыб, диҝәри өз елмијлә бу мүбарәк динин арадан ҝетмәсинин гаршысыны алыб, ону зәманәсиндә мејдана чыхан мәзһәбләрин, тәригәтләрин арасында итиб-батмагдан сығорталајыб.

Һәзрәт Имам Садиг (ә) ҹәдди Һәзрәт Пејғәмбәр (с) кими амансыз бир мүһитдә доғулуб. Неҹә ки, Ислам Пејғәмбәри (с) дүнјаја ҝәлән заманларда дин, илаһи һөкмләр аз инсанлар тәрәфиндән риајәт едилирди, ширк, күфр, һагсызлыг ҝениш јајылмышды. Һәтта инсанлар о гәдәр хәбәрсиз, рәһмсиз идиләр ки, дүнјаја ҝәлән гыз өвладларыны дири-дири ҝөмүрдүләр. Бу ҹүр мүһитдә нәјин һәгигәтән ејиб, нәјин башуҹалығы олдуғу билинмирди. Гадынлара дәјәрсиз бир әшја кими бахырдылар. Ислам Пејғәмбәри (с) исә мүбарәк ҝәлишијлә тајы-бәрабәри омајан бир ингилаб едиб инсанлара мәдәнијјәт, елм өјрәтди, һагг- батилдән ајырыб доғру јолу ҝөстәрди. Имам Садиг (ә) дә тәгрибән белә бир мүһитдә дүнјаја ҝәлмишди. Доғрудур, Имам Садигин (ә) заманында дин ҝениш јајылмышды, Ислам Пејғәмбәринин (с) заманындакы кими ширк, күфр, ҹаһиллик һөкмранлыг етмирди, амма Һәзрәт Имамын (ә) заманында демәк олар күфр, ширк, савадсызлыг бир башга ҹәһәтдән көк атмышды. Мүхтәлиф фигһи мәзһәбләр, әгидә мәктәбләри, азғын тәригәтләр мејдана чыхмыш, һәр бириси өзүнү һәгиги Ислам һесаб едирди. Аллаһы ҹисмә бәнзәдән, она әл-гол, мәкан, јухары, ашағы нисбәт верән ҹәрәјанлардан тутмуш, Ислам Пејғәмбәринин (с) өјрәтмәдији тәрздә намаз гылан мәзһәбләрә гәдәр һәмин заманларда мәшһурлашмышдылар. Белә бир заманда әзиз имамларымыз һәгиги дини, әгидәни, Ислам Пејғәмбәринин (с) ҝәтирдији гајда-ганунлары тәблиғ едиб јашадыблар. Имам Муһәммәд Багир (ә), ондан сонра өвлады алтынҹы имамымыз Имам Садиг (ә) бөјүк Ислами мәктәб ачыб, сајсыз-һесабсыз тәләбә јетишдирибләр, сөзүн һәгиги мәнасында "һагг ҝәлди, батил мәһв олду" ајәсинин бариз вә һәгиги мисдаглары олублар. Бәзән кимләрсә бу кими ибарәләри нөгсан һесаб едә биләрләр. Амма унутмамалыјыг ки, Аллаһ-Тәала өз динини бәндәләринин васитәсијлә горујуб сахлајыр. Бу бәндәләрин арасында Аллаһ Рәсулу (с) вә Әһлибејтиндән (ә) – Аллаһын динини горујуб сахламаг кими бир мүгәддәс миссијаја – ким даһа лајигли ола биләр?

Ислам Пејғәмбәри (с) вә Имам Садигин (ә) мүбарәк вә сәадәтли тәвәллүд ҝүнләријлә бағлы башда Имам Заман (ә.ф) олмагла бүтүн мүсәлманлары тәбрик едирик.


3542 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...