Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Декабр 2016

Гәзәб аловуна сәбир чиләмәк

Гәзәбин үсјанкар вә әридиҹи алова бәнзәдилмәси әсассыз дејил.
Имам Әли (ә) бујурмушдур:

“Сәбир, һөвсәлә гәзәб аловуну сөндүрүр. Һиддәт вә кин исә ону даһа да алышдырыр”.
“Гүрәр әл-һикәм”, ҹ. 2, сәһ. 123.

Гәзәбин үсјанкар вә әридиҹи алова бәнзәдилмәси әсассыз дејил.
Һирсин алову һәм саһибини, һәм дә гәзәбә туш ҝәләни јандырыр.
Чохлу сајда гәрарлар, мүһакимәләр вә рәфтарлар вардыр ки, гәзәб үзәриндә гурулур вә сону әвәзолунмаз аҹы нәтиҹәләр верир.
Һәлим, дөзүмлү олмаг алову сөндүрән суја бәнзәјир. Бунун әксинә олараг, сәртлик вә кобудлуг ҝөстәрмәк алову даһа да алышдырыр.
Гуран ибарәләри олан “өз гәзәбини ҝизләтмәк” вә “һирсини јатыртмағ”ын чәтин олмасына бахмајараг, мејвәси ширин вә сону асајишдир.
Доғрудур ки, һирсини чыхармаг инсана кечиҹи һәзз верир вә үрәјини сојудур, анҹаг ондан сонракы пешманчылыг, чәкилән һәсрәтләр фајдасыз олур.
Хош һалына о кәсләрин ки, һәлимликлә илә гәзәб аловуну сөндүрүрләр.


4067 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...