Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Декабр 2016

Ахирәт сәфәри үчүн азугә

Мәним гуртулушума сәбәб олаҹаг вә сәфәрими асанлашдыраҹаг бир зәһмәти...
Имам Сәҹҹадын (ә) достларындан бири дејир: Сојуг вә гаранлыг гыш ҝеҹәләринин бириндә ҝөрдүм ки, һәзрәт Зејнүл-Абидин (ә) чијнинә бир гәдәр одун ҝөтүрүб јаваш-јаваш һараса ҝедир. Өз гуламымла ирәли ҝедиб, салам вердим вә сорушдум:
- Еј Пејғәмбәрин өвлады! Бу ағыр јүклә һара ҝедирсиниз?
Имам бујурду: Сәфәрә ҝедирәм. Сәфәр азугәси һазырламышам ки, ону бир јерә чатдырым.
- Иҹазә верин, бу јүкү гуламым сизин үчүн апарсын.
- Хејр.
- Онда иҹазә верин, мән ону апарым.
- Мәним гуртулушума сәбәб олаҹаг вә сәфәрими асанлашдыраҹаг бир зәһмәти башгасына тапшыра билмәрәм.
İмамдан ајрылыб ҝетдим. Бир нечә ҝүндән сонра һәзрәти јенә ҝөрдүм.
Дедим: - Бәс, сиз сәфәрә ҝетмәмишдинизми?
Бујурду: - О сәфәр, сәнин ҝүман етдијин (дүнја үчүн) сәфәр дејилди. Мәним мәгсәдим ахирәт сәфәри иди.
Имам Сәҹҹадын (ә) белә сәфәрләри чох олурду вә һәзрәт јохсуллар үчүн лазым олан ун, одун вә с. кими шејләри өз ҹијинләриндә апарыб онлара чатдырырды.


5997 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...