Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Декабр 2016

Бу режим кимә ишләјир: Нетанјаһу Бакыја ҝәләҹәк, Мөвсүм Сәмәдов карса салынды!!

Мәҝәр онун узунмүддәтли һәбси бир чыхышы илә бағлы дејил?!
Дүнја халглары арасында ән хошбәхт халг имиҹи газанмыш халгымыз интизардан гуртарды: Исраилин баш назири Бенјамин Нетанјаһунун Азәрбајҹана рәсми сәфәринин дәгиг тарихи мәлум олду – ишғалчы режимин баш назири Азәрбајҹана декабрын 13-дә ҝәләҹәк...
Бу “хош” хәбәрин севинҹини јашајыб гуртармамыш икинҹи “хош” хәбәр ҝәлди: Анти-Исраил чыхышлары илә танынан АИП лидери Мөвсүм Сәмәдов 12 сајлы ҸЧМ-нә ҝәтириләрәк карса салынды!! Беләҹә газын-ишығын баһаланмасы да унудулду.
Һәтта Сәмәдовун вәкили Јалчын Иманов мүвәккили илә ҝөрүшә билмир. О, нојабр ајынын 29-у сахланылдығы Гобустан Гапалы Тәҹридханасындан 12 сајлы Ҹәза Чәкмә Мүәссисәсинә көчүрүлүб. АИП лидери 12 сајлы ҸЧМ-нә апарылан кими һеч бир сәбәб ҝөстәрилмәдән 15 ҝүнлүк карса салыныб...

Севиндиниз? Нетанјаһу ешитсәјди даһа чох севинәрди! Бир режим халгын фәдакар оғлуну дамлајыр ки, әли-ағзы ганлы сионист ҹинајәткарын Бакы сәфәри әмин-аманлыгла өтүшсүн. Демәјин ки, һеч бир әлагәси јохдур. Неҹә ки, Исраилин кечмиш хариҹи ишләр назири Авигдор Либерманыны Бакыја сәфәри Нардаран һадисәләри илә әлагәсиз дејилди! Сәмәдов бу сәфәр барәдә ешитсәјди, һөкмән етираз сәсини галдыраҹагды. Ән азы бир бәјанатла. Мәҝәр онун узунмүддәтли һәбси бир чыхышы илә бағлы дејил?! Бир аз диггәтли олаг...


5751 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...