Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Нојабр 2016

Бу ил Ашуранын өвладлары ола билдикми?

"Өлүмлә горхудурсунузса билин ки, биз Ашуранын өвладларыјыг"
Гаршыдан Әрбәин ҝәлир, Сәфәр ајы бир нечә ҝүндән сонра тамамланыр. Мәни дүшүндүрән бир суал вар; Ҝөрәсән биз бу ил Ашуранын өвладлары ола билдикми? Бу суал тәбии ки, чохларына Имам Хомејни ағанын мәшһур бир сөзүнү хатырладыр. Имам (р) мүстәбид вә мүстәкбир режимләрә үзүнү тутуб "бизи аҹыгла горхудурсунузса билин ки, биз Рамазанын өвладларыјыг, өлүмлә горхудурсунузса билин ки, биз Ашуранын өвладларыјыг" дејирди.

Аллаһа шүкүр јахшы-пис Рамазанда Рамазанын өвладлары ола билирик. Артыг бизим үчүн он једди саат јај ајларында белә оруҹ тутмаг чәтин дејил. Һәтта ичимиздә елә мөминләр вар ки, Рәҹәб-Шәбан ајларыны да исти-гызмар һава, сусузлуг, ҹидди иш режими демәдән мүстәһәбб оруҹ тутурлар. Амма тәәссүфләр олсун ки, Ашуранын өвладлары олмағы баҹармырыг. Бу арада диҝәр мүҹаһид руһани һаҹы Абҝүлүн сөзү јада дүшүр. О бир дәфә минбәрдә демишди ки, адам вар јајда үч ај оруҹ тутур, додағы чатлајыр, амма дејәндә ки, мәсҹид сөкүлүр, түкү дә тәрпәнмир.

Мөмин бәндә һәр ҝүн әмәлләрини һесаба чәкмәлидир. Ҝүнүн тамамында өзүндән бу ҝүн нә етмәси барәдә сорушмалыдыр. Ирфан вә әхлаг алимләри бу барәдә чох нәсиһәтләр едиб, амма тәәссүф ки, чохумуз бу нәсиһәтләри анҹаг "додағы чатлајан" "Рамазанын өвладлары" кими анламаға чалышмышыг вә "Ашуранын өвладлары" олмаға чох ҹан атмамышыг.

Һәр бир диндар виҹдан саһибидир, о һеч дә ади һалда өзүнү "Ашуранын өвлады" олмагдан мәһрум етмәз. Лакин мүәјјән мүгәддимәләрлә өзүнә тәсәлли верә билир. Мәсәлән залым режимләр һансыса өзбашыналыгларыны леҝитимләшдирмәк истәдикдә бирбаша ганун позунтусуна надир һалларда јол верирләр. Даһа чох етдикләри исә одур ки, гануну дәјишдириб елә көкә салырлар ки, бу ганун тәкҹә онларын марагларына хидмәт едир. Халг етираз едәндә дә дејирләр ганун белә тәләб едир, сусмајанда исә онлары гануна гаршы ҝәлән ҹинајәткар үнванында ҹәзаландырырлар.
Һәгигәтдә бәзи диндарларымызын вәзијјәти бу ҹүр олуб. Бирбаша "Арушанын өвладлары" олмагдан имтина етмәзләр. Мүәјјән мүгәддимәләр һазырладыгдан сонра бу мүгәддимәләр әсасында өзләрини Кәрбәла ҹиһадында үзүрлү сајылан гоҹа, әлил, хәстә инсанлар кими ҝөрмәјә вә ҝөстәрмәјә чалышырлар. Әлбәттә бу инсанлар Имам Әлинин (ә) өз мүбарәк һәдисләриндә тәнгид етдији адамлар кими дејилләр. Онлар гышда ҹиһада дәвәт едилдикдә дејирдиләр сојугдур, јајда дәвәт едилдикдә истини бәһанә едирдиләр. Бу ҝүн тәнгид едилән диндарлар там олараг бу ҹүр олмасалар да, Аллаһ уғрунда ҹиһаддан мүәјјән мәнада өзләрини кәнар едибләр. Имам Хомејни аға ингилабдан сонра онун әтрафында пәрванә олан мүһафизәкарлара дејәрди ки, Имам Әлинин (ә) әтрафында сизин кими инсанлар олсајды ону вура билмәздиләр.

Аман о ҝүндән ки, мәһәррәм ајында Имам Һүсејнин (ә) адына гурулан мәҹлисләр анҹаг хурма еһсанында, мәрсијәдән ибарәт олсун. Һәрчәнд ки, бу адәт әнәнә ҹәмијјәтимиздә чох заман бу ҹүрдүр. Мәсәлән, илләрдир минбәрдә Имам Һүсејн (ә)-ын рәшадәтиндән данышанлар диндар-руһани гардашынын әлејһинә данышмалы олур. Өз заманәләринин Ашурасындан кәнарда галырлар. Әлбәттә белә адамлар әҝәр өз виҹданларыјла һесаблашмалы олсалар һәр ҝүн минбәрдә "дил пәһләваны" олмагдан әлавә, Кәрбәла мејданларында "гол пәһләваны" да оларлар.

Әзиз ингилаб рәһбәри илләр әввәл Фәләстинлә бағлы вердији фәтвада бујурмушду ки, ким һансы васитә илә баҹарыр ҹиһад етмәли, мәзлум фәләстинлиләри мүдафијә етмәлидир. Исраил кими режимләри горхуја салан да будур. Чүнки биринин дилијлә, биринин минбәри илә, диҝәринин гәләмијлә, бирбашгасынын ҝүҹүјлә ҹиһадда иштирак етмәси ону демәјә әсас верир ки, баҹарыглары чәрчивәсиндә ҹиһад едән бу инсанлары бирләшдирән бир нөгтә вар- зүлмә гаршы ајаға галхмаг. Ҹәмијјәтдә буну тәмин етмәк биринҹи дәрәҹәли ишдир. Бундан өтрү зүлмү танымаг лазымдыр. Зүлм танынандан сонра залым өзүнү-өзүнә танынаҹаг. Имам Әли (ә) бујурур ки, һаггы таны ки, һагг әһлини таныјасан. Һаггы таныјыб һагг әһлинә гошулмасаг зүлмкарлары јыхмаг чәтин олаҹаг.

Бизим Гарабағ кими бөјүк дәрдимиз вар. Демәли, биз фәләстин халгынын дәрдинә шәрик олмалыјыг. Суријаја ҝедиб ИШИД-ә гошулан ваһһабиләри шиддәтлә гынајырыг. Бәс ИШИД-ин тәҹавүзүнә мәруз галмыш мәзлум Сурија халгына нијә јардым етмирик? Фәләстинлиләрә ган уддуран исраил сионистләринә нијә гәзәбләнмирик? Бу ҝүнкү Суријаны, Фәләстини ијирми илин Гарабағы кими тәсәввүр едәк, бизә һеч бир мүсәлман халгы көмәк етмәк истәмир. Буну һамы Азәрбајҹанын дахили мәсәләси һесаб едир. Бу бизә нә дәрәҹәдә тәсир едәр? Бәс биз өзүмүз һансы үзлә дүнја бирлијиндән әдаләт ҝөзләјирик? Һансы һагла мүсәлман дүнјасындан көмәк умуруг?

Өлкә дахили мәсәләләр дә бу ҹүрдүр. Бу ҝүн һаггы дедикләринә ҝөрә тутулан инсанлара сөзлә дә олса дајаг олмасаг, сабаһ кимдән бизим мәһкәмәләрдә иштирак етмәси, һагсызлыглары јазмасы үчүн көмәк истәјәҹәјик. Бу ҝүн зүлмә мәруз галмыш мәһбусларын һарајына јетишмәсәк, сабаһ кимдән буну тәләб едәҹәјик? Ахы бу ҝүн ону ҝөзләјән бу агибәтдән сабаһ биз дә сығорталанмамышыг. Имам Һүсејнә (ә) Кәрбәлада гошулмајан вәфасызларын агибәти һамымыза мәлумдур.

Һәр ил ҝәрәк өзүмүздән ҹидијјәтлә сорушаг: бу ил Ашура өвладлары ола билдикми?

Nur-az.com


6036 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...