Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Нојабр 2016

Зијарәт тозу

Бөјүк мәрһәмәт вә кәрамәт саһиби олан Әһли-бејтин (ә) зијарәтинин тозу да тәсирлидир.
Бөјүк мәрһәмәт вә кәрамәт саһиби олан Әһли-бејтин (ә) зијарәтинин тозу да тәсирлидир. Әбүл Һәсән Ҹәмаләддин Әли ибн Әбдүл Әзиз Мосули Һилли фәзиләтли инсан, бөјүк Әһли-бејт (ә) шаири олмушдур. Бу шәхс һиҹри-гәмәри 750-ҹи илдә Һиллә шәһәриндә дүнјасыны дәјишмиш вә орада дәфн олунмушдур.
Гази Нуруллаһ Шүштәри “Әл-мәҹалис” китабында јазыр ки, бу шәхсин ата-анасы насиби олмушдур. Анасы нәзр етмишди ки, әҝәр Аллаһ она оғлан өвлад версә, ону Һүсејн (ә) зијарәтчиләрини гарәт етмәк үчүн ҝөндәрәҹәк. Онун оғлу олду. Оғлан боја-баша чатдыгдан сонра анасы нәзрини јеринә јетирмәк үчүн ону зијарәтчиләрин кечдији јола ҝөндәрди. Оғлан Кәрбәла јахынлығына чатыб зијарәтчиләрин јолуну ҝөзләди. Амма јуху ону апарды. Оғлан јухуда олдуғу вахт карван өтүб кечди. Карванын галдырдығы тоз оғланын үз-ҝөзүнә гонду. Һәмин вахт јухуда ҝөрдү ки, Гијамәт гопуб вә әмр олунуб ки, ону ҹәһәннәмә атсынлар. Амма зијарәтчиләрин ајағындан галхан тоз онун үз-ҝөзүнә гондуғундан од тәсирсиз олуб. Оғлан өз чиркин ишиндән дәһшәтә ҝәлмиш һалда јухудан ојанды. Һәмин вахтдан Әһли-бејт (ә) јолунда чалышды. Узун мүддәт Кәрбәлада, Һүсејн һәрәминин јахынлығында јашады. Әбүл-Һәсән Әһли-бејт (ә) һаггында бир чох шерләр јазмышдыр.

Гијамәт одундан гуртулаҹагсан
Һүсејни (ә) зијарәт етдијин заман.
Гонарса үзүнә зијарәт тозу,
Ҹәһәннәм одунда јанмазсан азы.


5501 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...